A gedən kişi,
A gələn kişi,
Papağı yekə
Ayağı təkə.
A kişi, kişi
Əlində şişi.
Mənə bir at ver,
Nə erkək olsun, nə dişi.
A kişi, kişi,
Dəmirdən dişi,
Yeyər buğdanı,
Qalar küləşi.
A kişi-kişi,
Dəmirdən dişi,
Yeyər buğdanı,
Qalar samanı.
A lalələr, lalələr,
Gümüşdən piyalələr,
Göbəyindən dən yeyər
Bel üstündən balalar.
A mənim, al yastığım,
İçinə un basdığım.
A qara gədə, nədəndi,
Bağrı zədən-zədəndi.
Özü əllər doyurar,
Gözü doymaz nədəndi.
A Yel baba, dur, gedək,
Madyanını sür gedək,
Bir qapının qıfılın
Min qapıya vur, gedək.
A Yel baba, Yel baba,
Əynində məxmər əba.
Ağzın açıb-yumanda,
Od püskürər obada.
A yolnan gedən kişi,
Torpağnan vardı işi,
Bir oğlaq almışam mən
Nə erkəkdi, nə dişi.
Adam başında qıllı motal.
Adam belində, xallıca ilan.
Adam deyil, hey qaçır,
Meşə deyil, səs salır.
Adam döyül, əl-ayağı, dişi var,
Əcəb şeydi, qəravəlli işi var.
Adam əlində,
Şeytan felində,
Təkər ayaqlı,
Quyruğu belində.
Adamda yox,
İnsanda var,
Aləmdə yox,
Cahanda var.
Adı var, özü yox.
Ağ at biyan içində,
Quyruğu qan içində,
Getdim qanı silməyə,
Batdım biyan içində*.
Ağ at evdədi,
Ayğır meşədə.
Ağ atı altda gördüm,
Qızı soraqda gördüm.
Altı dənə ulduzu,
Bir ayın altda gördüm.
Ağ atım, əyri yatım,
Qayadan qorxmaz atım,
Yük yüklərəm, aparmaz,
Alınmaz, rula satım.
Ağ atım, lobbaz atım,
Qayadan qopmaz atım.
Ağ babanı [hədi yabanı],
Gəzər obanı,
Altı qıçı var,
İki dabanı.
Ağ çala qara toxum,
Əlim ilə əkərəm,
Dilim ilə biçərəm.
Ağ çöldə qara toyuq.
Ağ dəryanın suyun qızdır,
Üzü tamam ağca bezdir.
Ağ günbəz, qapısı yox.
Ağ köşəndə yer şumluyuram.
Ağ nəzər,
Qapıları gəzər.
Ağ otun alasına,
Gün düşdü talasına,
Elə də quş olarmı,
Yem verməz balasına.
Ağ oxloyum yağlıdı,
Başna qaytan bağladı.
Ağ qız çiməndə uzanar.
Ağ qıza əl uzatdım,
Məsti budaqda qaldı.
Ağ qıza əl uzatdım.
Ağ qul qapıları gəzər.
Ağ sandığım açıldı,
İçinnən nur saçıldı.
Ağ saqqalam, bəyirrəm,
Qıllarımı əyirrəm,
Mən keçdiyim yollardan,
Qoyun-quzu gətirrəm.
Ağ tas, qızıl tas,
Birin götür, birin as.
Ağ toyuq suda oynar,
Həmdəmlə belə oynar.
Ürkücü gəldi, ürkütdü,
Bərkici gəldi, bərkitdi.
Ağ üstündə qaralar,
Bir-birini qovalar.
Ağ uzatdım,
Al toxudum,
Qara sərdim.
Ağ yerə toxum səpərlər.
Ağ yumaq, qırmızı yumaq,
Nə vaxt gəldi bizə qonaq?
Ağa nəzər, ay nəzər,
Adı dağları bəzər,
Başında ağac gəzər.
Ağac ağacdan,
Qarnı şalaşdan,
Doymaz bu oğlan,
Min tağar aşdan.
Ağac atlandı,
Gəmi qatlandı,S
Quyruq bulandı,
Təpə sıçradı.
Ağac başın ovdular,
Kəndə koxa qoydular.
Ağac başın oydular,
Kəndə koxa qoydular.
Ağac başında ağca yumaq.
Ağac başında al yanaqlı qız.
Ağac başında bir torba un.
Ağac başında boxça,
Nə boxçadır, nə taxça.
Ağac başında darı quyusu,
Dağarcıqdı, sözün doğrusu.
Ağac başında darı quyusu.
Ağac başında gözü çıpalaqlı qoca.
Ağac başında hovuz,
Onu tapmayan donuz.
Ağac başında qara yumaq.
Ağac başında qarğa,
Ağzı dolu qovurğa.
Ağac başında qıınro bitər.
Ağac başında qırmızı qız.
Ağac başında qırmızı yaylıq.
Ağac başında qırmızı yumaq.
Ağac başında qora,
Bilmədim düşdüm tora.
Hər kəs bunu tapmasa,
Sorğusuz getsin gora.
Ağac başında sarı yemiş.
Ağac başında sarı yumaq
Üstünə səpilib ağ sumaq.
Ağac başında tüklü yumaq,
Bir üzü ağ, o biri sarımtıraq.
Ağac başında unlu dağarcıq.
Ağac başında zığlı dağarcıq.
Ağac için ovaram,
Düz ağzıma qoyaram.
Ağaca çıxar,
Ağzma tıxar.
Hər kəsə dəysə,
Evini yıxar.
Ağaca minər, qıçı sallanar.
Ağacda var bağırsaq,
Yel babanı çağırsaq,
Ağzım açıb ney çalar,
Süleymanı çağırsaq.
Ağacdan atı,
Dəmirdən qatı,
Adəm illəti,
Tanrı qüdrəti.
Ağacdan atı,
Dəmirdən qatı,
İnsan illəti,
Tanrı qüdrəti.
Ağacdan yuvası var,
Daşdan yumurtası var.
Ağacın tutmaq olmaz,
Ətrindən doymaq olmaz.
Ağara-ağara
Girdi mağara.
Ağca atı nalladım,
Səmərqəndə yolladım.
Ağca fərə suda oynar,
Zəm-zəmnən belə oynar.
Ağca motal, ağzı yox.
Ağca qız suda,
Fəni-fənnicə,
Burnu əyricə.
Ağca qoyundan,
Qara süd sağdım.
Ağca quzu, sarı quzu pətəkdə,
Ləzzətilə aləm onu yeməkdə.
Ağca təpə,
Başı küpə,
Nə küpədi,
Nə də təpə.
Ağdı donu, yoxdu canı,
Uzuncadır dırnaqları,
Yerə batır barmaqları.
Ağırlığın yer götürər,
Ruzusun Allah yetirər.
Ağızı var, dili yox,
Qarını var, beli yox.
O necə əkinçidir,
Toxum səpir, əli yox.
Ağzı bağlı bir kisəm var,
İçi qıllı, ağca palçıq.
Ağzı bağlı bir təndirim var,
İçi bircə kündə tutar.
Ağzı birdi, dili mindi,
Gah belə deyir, gah elə.
Ağzı poladdan,
Saqqalı sapdan.
Ağzı qara boz bəylər,
Vursan, ağzın əyilər.
Ağzı qara, gözü yox,
Suda izər, izi yox.
Ağzı var, dili olmaz,
Yüz ağac vur, çığırmaz.
Ağzı var, dişi yox,
Onu vurmayan kişi yox.
Ağzı var, gerisi yox,
Dərisi var, tükü yox.
Ağzın açar,
Zəhər saçar,
Hamı görüb,
Geri qaçar.
Ağzını aşağı elərəm dolar,
Yuxarı elərəm boşalar.
Ahanı, ha ahanı
Gəzər cümlə cahanı.
Dərələrdə öldürdüm,
Nə əti var, nə qanı.
Ahanı, ha ahanı,
Gəzər cümlə-cahanı.
İstanbuldan su içər,
Təbriz onun məkanı.
Al gəlir Ayıstannan,
Gül gəlir Gülüstannan
Bir şamama tapmışam
Bir ilin bostanınnan.
Ala qapı, zəncir sapı,
Beş budağı, bir yarpağı.
Ala, ha ala,
Örkən dolaşdı,
Ağaca, kola.
Alaca mənzər,
Dünyanı gəzər.
Alaca mənzər,
Qapılar gəzər.
Alaca qarğa,
Lapları yorğa.
Alaca, ha bulaca,
Səpdirmişəm yamaca,
Düz dırmaşar ağaca.
Alaca, ha bulaca,
Sərdirmişəm yamaca,
Düz dırmaşır ağaca.
Alaca-bulaca,
Uçdu qondu ağaca.
Alalar, ha alalar,
Erkək, dişi balalar.
Alçacıq quyu,
Dambıldar suyu.
Alçaq damdan qar yağar.
Qırağı taxta divar.
Aldım bir dənə,
Açdım min dənə.
Aldım qazan,
Saldım quyruq,
Əridi qazan,
Qaldı quyruq.
Aləmə işıq salır,
Axşam gül kimi solur.
Aləmi bəzər, özü lüt gəzər.
Alıcan quyuya düşdü,
Qulaqları ilişdi,
Alını atda gördüm,
İzin soratda gördüm,
Ayparanı bir atm,
Ayağı altda gördüm.
Almışam atannan
Gəncədə satannan,
Qu tükündən yüngül,
Qırağı qızıl, gül.
Altdan yeyər,
Üstdən qusar.
Altı ayda bir qarış,
Bir ayda altı qarış.
Altı bulaq içərlər,
Üstü zəmi biçərlər.
Altı camış,
Üstü keçi.
Yüklənibdi,
Bir cüt ata.
Altı cəhənnəm,
Üstü düzəngah.
Qulaqları üç,
Saçları ülgüc.
Altı çəpər, üstü çəpər,
İçində qara quş səkər.
Altı daş, üstü daş - arasında çəmənim,
Qazanda bişən duzsuz aşımdı mənim.
Altı daşdı, daş deyil,
Üstü daşdı, daş deyil.
Heyvan kimi otlayır,
Heyvana yoldaş deyil.
Altı dəri, üstü dəri,
İçində bir ovuc darı.
Altı haça,
Üstü haça.
İki üzük,
İki qılça.
Altı inci, mirvari,
Üstü inci, mirvari,
Arasında bir yarpaq.
Altı mərmər,
Üstü mərmər,
İçində bir
Bülbül oynar.
Altı qoyun, üstü keçi,
Başı şabalıd, quyruğu qayçı.
Altı şişə,
Üstü şişə,
Ortasında
Kabab bişə.
Altı taxta, üstü taxta,
İçində cəllad hasası.
Altı taxta, üstü taxta,
Ortasında dəmir balta.
Altı taxta,
Üstü taxta
İçində yaşıl paxla.
Altı yaşıl lalalar,
Üstü yaşıl lalalar,
İldən-ilə əkilər,
Cütcə-cütcə balalar.
Altı, taxta, üstü taxta,
Oturub bir ağ otaqda,
Qoyun deyil, ot otlayır,
Toyuq deyil, yumurtlayır.
Altında qazan qaynar,
Üstündə ocaq yanar.
Ana bir qız doğubdu,
Nə əli var, nə ayağı,
Qızı oğlan doğubdu,
Həm əli var, ayağı.
Anada var, atada yox,
Nuxada var, Bakıda yox.
Anam atlandı,
Xalı qatlandı,
Quyruq bulandı,
Qum səpələndi.
Anam məni öldürər,
Dərimə saman doldurar,
Çal eşşəyə mindirər,
Qapı-qapı dolandırar.
Anam, atam var mənim,
Suda xatam var mənim,
Dörd anadan olmuşam,
On beş atam var mənim.
Anası qaraca,
Qızı qırmızıca,
Oğlu qıvrımca.
Anası qundaqda yatır,
Oğlu bazara gedir.
Anaxanım atlandı,
Qol-qanadı qatlandı.
Araba gedər, izi yox,
Küləş yanar, közü yox,
Altı ayaq, bir daban,
Ağzı qara, gözü yox.
Araba gedər, izi yox,
Ulğun yanar, közü yox.
Zirzəmidə gizlənib,
Qabığı var, gözü yox.
Araba gedər, izi yox,
Yanar, yanar, gözü yox.
Araba gedər, tozu yox,
Suda üzər, izi yox.
Çanaqçıda qışlamış,
Ağzı qara, gözü yox.
Araxçınım var atlas,
Ataram suya batmaz.
Araz qırağı düzdü,
Sanasan əlli, yüzdü,
Oğul gedər davaya,
Anası hələ qızdı.
Arazın ləpəsindən,
Süd sağdım təpəsindən.
İki əli var belində,
Ağızı var təpəsində.
Arpa yemir, saman yemir,
Anqırır heyvan kimi.
Arvada bax, arvada,
Oturubdu torbada,
Torbası dəmirdəndi,
Özü ala bədəndi.
Aşağı əyirəm tökülməz,
Qırağı çəpərdi sökülməz,
Yerində sarımsaq əkilməz.
Aşağı gedərəm ley-leyi,
Yuxarı gedərəm ley-leyi,
Nə sümüyü var, nə iliyi.
Aşığın qan ayağı,
Qan əli, qan ayağı,
Aşıq bir şey görübdür,
Üç başı, on ayağı.
Aşıq ağladı, getdi,
Ciyər dağladı getdi,
Əlli dəvə, yüz qatır,
Bir mıxa bağladı getdi.
Aşıq aşı bişirir,
Yanlıb, naşı bişirir.
Bu gün bir hikmət gördüm,
Ayaq başı bişirir.
Aşıq eldən yuxarı,
Şana teldən yuxarı,
Aşıq bir şey görübdü,
Üç başı, on ayağı.
Aşıq eldən yuxarı,
Şana teldən yuxarı.
Aşıq bir şey görübdü,
Dizi beldən yuxarı.
Aşıq su deyib ağlar,
Sünbül su deyib ağlar
Dəryada bir gül bitib,
O da su deyib ağlar.
Aşmaz-uşmaz,
Yerə düşsə,
Beli sınmaz.
At baba, ha hut baba,
Dolan evi, yat, baba.
Ata minər, səslənməz,
Yerə düşər, paslanmaz.
Suya düşər, islanmaz.
Atam atlı, mən yayaq,
Əlimdə dəmir daraq.
Palçıq dizdən, su beldən,
Yüyürürük toz qopur.
Atamın bir qurşağı var,
Dəstələdikcə qurtarmır.
Atamın yeddi oğlu var,
Yeddisi də bir boyda.
Ataya dəyməz,
Babaya dəyər,
Xalaya dəyməz,
Əmiyə dəyər.
Dəyərə dəymez,
Dəyməzə dəyər.
Allaha dəyməz,
Billaha dəyər.
Atdan hündür,
Qoçdan alçaq,
İçi yunlu,
Üstü saçaq.
Atdım atana,
Dəydi adama.
Ucu şiş neştər,
Uzunca təhər.
Atdım atana,
Dəydi kotana,
Suda balığa,
Düzdə ceyrana.
Atdım atana,
Dəydi kotana.
Dəryada balığa,
Düzdə ceyrana.
Atdım yamaca,
Düşdü umaca.
Atəşdə yanmaz,
Suda batmaz.
Atıldım mindim qara daya.
Atılıb-düşər,
Susuz bişər,
Qırmızı düşər.
Atsam irəli,
Qayıtmaz geri,
Desəm, ah əhsən,
Tərs oğlu, tərsəm.
Avın alsan, mırıldar,
Sığallasan, xoruldar.
Axar çayın axanı,
Dolandırar cahanı,
Bir yanında xış işlər,
Bir yanında kotanı.
Axşam açılır,
Səhər yığılır.
Axşam anadan olar,
Səhər durar, yer ovar.
Axşam gedər,
Səhər gələr.
Axşam oldu - qırıldıq,
Səhər açıldı - dirildik.
Axşam yığılar,
Səhər dağılar.
Ay doğdu axtalandı,
Doğduqca axtalandı.
Bazara bir nər gəldi,
Yüz yerdən noxtalandı.
Ay gedər ha il gedər,
Gecə-gündüz yol gedər.
Nə dili var, nə ağzı,
Nərildər aslan kimi.
Ay gedir adamıla,
Bir xonça badamıla,
Nə dili var, nə ağzı
Danışır adamıla.
Ay haca gedən kişi,
Əlində yulğun kişi,
Mənə bir şal al gətir,
Nə ərşi olsun, nə arğacı.
Ay nənə, bizə yağ gətir,
İnəkləri sağ, gətir.
Çalxanmamış nehrədən
Ərinməmiş yağ gətir.
Aya bax axtalanıb,
Qapılar taxtalanıb.
Meydana bir at gəlib,
Burnundan noxtalanıb.
Ayağı var səkkiz ədəd,
Əl vurantək əziləcək.
Havadadır, qanadı yox,
İpək toxur, cəhrəsi yox
Ayağı var, əli yox,
Ağızı var, dili yox.
Soyuqlarda gərəkdir,
Boğazı lap dirəkdir.
Ayağı var, qaça bilmir.
Qanadı var, uça bilmir.
Ayağı yoxdur qaçır,
Qanadı yoxdur uçur.
Ayağınnan aldırnaz,
Ağza yüyən vurdurmaz.
Az gedər, çox gedər,
Bircə qarış yol gedər.
Babam atdan düşdü,
Donu bənddən düşdü.
Babam məndən nar istər,
Yoxu bilməz, var istər,
Sancılmamış qələmnən
Dərilməmiş bar istər.
Babam oturub al çuxada,
Kim soyundursa gözü çıxar.
Babamın bir çuxası var, on iki cibi,
Cibin hər küncündə otuz düymə,
Hər düymənin bir üzü ağ, bir üzü qara.
Babamın bir donu var,
Qatlayıram, qat götürmür.
Babamın bir donu var, qatlamaq olmaz,
İçi dolu əşrəfidi, sanamaq olmaz.
Babamın bir donu var,
İçi dolu abbası,
Gündüz girər kisəyə
Gecə çıxar eşiyə.
Badyabanı
Gozor obanı,
Altı qıçı var,
İki dabanı.
Bağda bitər tağı yox,
Ha sıxarsan yağı yox.
Bağda bitər tağı yox,
Ha sıxarsan yağı yox.
Bağda sürünər, gəzər,
Az-az görünər, gəzər,
Oxşuyar bir yumağa
Qorxuram əl vurmağa.
Bağda uçar səhər-səhər,
Verər bizə yazdan xəbər.
Bağlaram - qaçar,
Açaram - durar.
Bağlarda tappıldar,
Meşədə şaqqıldar.
Bağrım başı zədəndi,
Zədəndi, zəbərdəndi,
Yaşıl əkdim, al tökdü.
Görən əsli nədəndi.
Bağrım başı zədəndi,
Zərdəndi, zəbərdəndi,
Yaşıl əkdim, al tökdü,
Görən əsli nədəndi.
Bahalıdı qiymətin,
Şahlar çəkir minnətin.
Bakıda bişər,
Şəkidə düşər.
Balaca baqqal,
Nə versən udar.
Balaca Bəsti
Yanları yastı,
Sənəm paçası,
Zərdi haçası.
Balaca Cəfər parça təpər.
Balaca kişi çəpər hörər.
Balaca kişi kəndi gəzər.
Balaca mənzər,
Dağları bəzər.
Qayıdıb gələr,
Obada gəzər.
Balaca mənzər,
Evləri gəzər.
Balaca məzar,
Dünyanı gəzər.
Balaca motal,
Qapıda yatar.
Balaca quyu,
İçində suyu,
Ağcadan ağdı,
Sarıdan sarı.
Balaca quyu,
Pıqqıldar suyu.
Balaca quyu,
Pıqqıldar suyu.
Balacayam, sarıyam,
Deməyin ki, darıyam.
Sizə çörək oluram,
Zəmilərin barıyam.
Baldan şirin, baltadan ağır,
Bazara gedər, satılmaz.
Baldırı bucaq,
Dalı bir qucaq.
Balta vurdum çəkilə,
Çəkil yerə tökülə.
Quşlardan hansı quşdu,
Özü düzə çəkilə.
Balta vurdum nimçəyə,
Səsi gəldi Gəncəyə.
Bapbalaca boyu var,
İldırımdan soyu var,
Əl vurarsan qudurar,
Dünyaya od vurar.
Barmağı soxdum gözünə
Ağzını açdı dizinə.
Barmağıma ala gözlü
Sarı ilan sarılıb.
Barmaqda ilantəhər,
Gözündə yaşıl zəhər.
Baş aşağı tökülməz,
Dibi qaya sökülməz.
Süfrələrə salınmaz,
Onsuz heç kim dirilməz.
Baş üstə durar,
Baxıb göz vurar.
Basdırmışam iki toyuq,
Biri isti, biri soyuq.
Başı daraq, quyruğu oraq,
Tezdən durar, surun vurar.
Başı iki,
Ağzı bir.
Beldə kəmər,
Doşab əmər.
Başı yerdə, dalı göydə.
Başına kələm bağlayar,
Ürəyi vərəm bağlayar.
Oğul-uşağını yığıb,
Dəsmal alıb ağlayar.
Başında papaq,
Əlində cida.
Qur-qur quruldar,
Nə əsgər deyil,
Nə də qurbağa.
Başını kəsdim, qanı yox,
Cücələrinin sanı yox*.
Bat-bat ayaqlı,
Eymə dodaqlı,
Belində var dağ,
Ayağında yağ.
Bax Allahın işinə,
İplik taxıb dişinə,
Papaq qoyub başına.
Quyruğu suda
Başı quruda.
Baxsan onun üzünə,
Görünərsən özünə.
Bay-bay ayaqlı,
Mənzər dodaqlı,
Çəkərəm gəlməz,
Banı ayaqlı.
Bay-bay uçar, bay qonar.
Bay iliksiz, bay sümüksüz.
Bayırda sağdı,
Pambıqdan ağdı,
Evə gələr,
Suya dönər.
Bazarda satılmaz,
Tərəzidə çəkilməz,
Baldan şirin dadı var.
Bədəni var, başı yox,
Qolları var, qılçası yox.
Qarnını yırt, qanı yox.
Bədəni yerdə,
Saqqalı göydə.
Bel sapı, balta sapı,
Bir budaq, beş yarpağı.
Bəngi-bəngi başını tut,
Dəngü-dəngü döşünü tut,
Qılman qoca əl-ayaq ver,
Hüseyn qoca quyruğun tut.
Bənzəri var çatıya,
Hücum çəkər fatıya.
Bərəkallah ustakar,
Samannan böyrək kəsər.
Beş dərviş bir quyuya daş atar.
Beş-beş anası,
Beş-beş balası,
Onu bilməyən,
Çəpəl balası.
Bilmədik hardan gəldi,
Ətdən sümükdən gəldi,
Oraqla ha doğradıq,
Təzədən bir də gəldi.
Bir abam var, qatlamaq olmaz,
Bir patavam var, sarımaq olmaz,
Bir xəlbir aşığım var, sanamaq olmaz.
Bir ağ daşım var, odda yanmaz,
Suda batmaz, gün çıxanda əriyər.
Bir ağacım var - bir gövdəsi, beş budağı,
Hər budaqda bir sədəf.
Bir ağacım var - yarpaqsız, budaqsız,
Ona çıxan qalar, əlsiz-ayaqsız.
Bir ağacım var dam boyda,
Meyvəsi badam boyda.
Bir ağacım var, iki budağı.
Bir ağacım var, on iki budağı,
Hər budağın otuz yarpağı,
Hər yarpağın bir üzü qara, bir üzii ağ.
Bir anası var, beş balası,
Onu tanımayan at balası.
Bir at aldım, yox yerişi,
Nə erkək idi, nə dişi,
Nə yayı görür, nə qışı.
Bir atım var ad eylərəm,
Ölsə, qiyamət eylərəm,
Əti yoxdu ki, kəsməyə,
Sümüyün xeyrat eylərəm.
Bir atım var ağ alaca,
Özü gedər, yəhəri qalar.
Bir atım var atılar,
Qulaqları çatılar.
Quyruğunu bərk qısar,
Sinib dərədən busar.
Bir atım var cilovda durmaz,
Gecə gedər, gündüz yorulmaz.
Bir atım var dərində,
Bağlamışam sərində,
Gecə-gündüz yol gedir,
Yerindədi, yerində.
Bir atım var dərində,
Bağlamışam sərində,
Gecə-gündüz yol gedir,
Yerindədi, yerində.
Bir atım var minə bilmirəm,
Ağzın açsa, dinə bilmirəm.
Bir atım var səməndi,
Nə ucu var, nə bəndi.
Özü açılar, özü yumular.
Heç kəs bilməz bu fəndi.
Bir atım var, at demərəm,
Ölmünə minnət elərem,
Ətin ataram yellərə,
Sümüyün xeyrat elərəm.
Bir atım var, çullasan çulun salar,
Çullamasan qulun salar.
Bir atım var, hər yetəni minir.
Bir atım var,
Sakit durmaz.
Hey yol gedər,
Heç yorulmaz.
Bir axmaq öküzüm var,
İyləndirib ət yeyər.
Bir balaca boyu var,
Al-atlazdan donu var.
Bir balaca boyu var,
Dam dolusu toyu var.
Bir balaca boyu var,
Darayıdan donu var.
Bir balaca boyu var,
Qırmızıdan donu var.
Bir balaca dağarcıq,
İçi dolu gül mıncıq.
Bir balaca hindili,
Deşib keçər qəndili.
Bir balaca mil daşı,
Yandırar dağı, daşı.
Bir balaca mil daşı,
Yandırır dağı-daşı.
Bir balaca misiri,
Aləm onun yesiri.
Bir balaca misiri,
Bəylər onun yesiri.
Bir balaca misri daşı,
Yandırar dağı-daşı.
Bir balaca nar daşı,
Götürəmməz min kişi.
Bir balaca özü var,
Səksən səkkiz gözü var.
Bir balaca sandıqça,
İçi dolu ağ mıxça.
Bir balaca xallı şey,
Üstü qızıl allı şey,
Qoydu bizim dolçaya,
Şirin, sarı, dadlı şey.
Bir bardaqda iki rəng su.
Bir belə bəsti,
Dəstəsi yastı.
Balış lanqıcı,
Ağzı fış-fışı.
Bir beləcə mil daşı,
Yandırdı, yanın qaşı.
Bir beləcik atlaz,
Suya salsan batmaz.
Bir bölük atlar,
Meşədə otlar.
Gün dəyən kimi,
Sağrısı çatlar.
Bir çanağım var, içi dolu quyruq,
Üstündə də bıçaq, nə qədər doğranır - qurtarmır.
Bir çanaq üzüm,
Yollara düzüm.
Boğazı, beli
Büzüm, ha büzüm.
Bir cüt bulağım var, suyu şor.
Bir cüt öküzüm var,
Dama girər aləmi gəzər;
Damdan çıxar, bir yerdə durar.
Bir cüt quyum var, qıraqları qırx çəpər.
Bir dağarcıq unum var,
İçində bir vərdənə.
Bir damım var dəmirdən,
Altı od, içi bədən.
Bir damım var, əl, üstə,
Əlini vur el üstə.
Alçaq damın altından,
Xırda-xırda qar istə.
Bir damım var, ətdəndi,
Qırağı sədəfdəndi.
Altı on altmdadı,
Üstü on altındadı.
Bir damım var, içi dolu ağ yarmaça.
Bir damım var, iki dirəkli.
Bir damım var, qapısı yox.
Bir damım var, üç dirəkli,
Damı götürsəm, qalar dirəyi.
Bir damım var,
Bir çəngə ot tutmaz,
Yüz baş mal tutar.
Bir damım var,
Tək dirəkli.
Bir damın mən üstündə,
Sən baxsan, sən üstündə.
Bir dərədə bir parça ət.
Bir dərədə bir quş uçur, adı yox,
Şirinlikdən yemək olmaz, dadı yox.
Bir at ona peşkəş olub canı yox,
Bir qoyundu loğman ona, canı yox.
Bir dərədə qurd durmuş,
Dişin-dişinə vurmuş,
Dünyanın malın yemiş,
Heç özünə qalmamış.
Bir dirək üstə iki dam.
Bir donum var, tikişi yox,
Sökülməklə heç işi yox.
Bir donum var, tikişi yox.
Bir dükanım var, həm məxmər dükanıdır,
Həm əllaf dükanı, həm də odun dükanı.
Bir evdə iki qardaşım var,
Ha gedirlər bir-birini ötə bilmirlər.
Bir güzgüm var, qapaqlı,
Dörd qırağı saçaqlı.
Bir hovuzum var dəmirdən
Suyu gəlir yetmiş yeddi dəlikdən.
Bir il əkərlər,
Yeddi il biçərlər.
Bir ilikdi, bir sümükdü, bir dəri,
Aləm onun ləzzətinə müştəri.
Bir itim var, evin başına hərlənər,
Orda başı bağlanar.
Bir itim var, hürər-hürər,
Burnu şişər.
Bir kaham var, qıraqları sədəfli.
Bir kiçicik yurd,
İçi dolu qurd.
Bir kilimim var,
Min bir naxışı,
Yelbaba süpürər,
Payızı, qışı.
Bir kişi dağdan ilxı tökər.
Bir kişi var - özü burda
Bağırsağı orda.
Bir kişi var qara təpəni ağardır,
Ağ süpürgəni qızardır.
Bir kişinin dörd evi var,
Biri yaşıldı, o biri al,
Biri sarıdı, o biri ağ.
Bir körpü altda iki yol.
Bir küpüm var saçaqlı,
Yeddicə deşiyi var,
Üçü cütdü, biri tək.
Bir minarəm var, yonduqca yoğunlar,
Qazdıqca uzanar.
Bir nəlbəki nar giləsi,
Ələ gəlməz bir dənəsi.
Bir öküzüm var, ağzından ayran axar.
Bir öküzüm var, çulunu alanda qabırğaları sananar.
Bir öküzüm var, mıx yüklü.
Bir öküzüm var, quyruğundan tutmasan, dama
girməz.
Bir öküzüm var, quyruğuyla çit hörər.
Bir özü var, dörd gözü.
Bir özü var, min gözü.
Bir özü, yüz balası,
Özü də belində gəzər.
Bir padşahın beş oğlu var, beşi də bir yaşda,
bir biçimdə, beşi də eyni peşədə.
Bir palazım var, çırpa bilmirəm,
Naxışı xırdadı, saya bilmirəm.
Bir pəyə malım var, hamısı qaşqa.
Bir qamçım var,
Əlimə ala bilmirəm.
Bir qapağı,
Min yarpağı.
Bir qara bağ dibində,
Əzraillər çığırışar.
Bir qara öküzüm var,
Hər yetən çulluyar.
Bir qara qatır,
Yan üstə yatır,
Nə yemir, nə içmir,
Nəfəsin alır.
Bir qara quşum var,
Qapıda dimdiyindən asılıb,
Heç kimi buraxmır.
Bir qara toyuğum var,
Qapıları gəzər.
Bir qaraca gözü var,
Dünya dolu izi var.
Bir qardaşım var,
Getdi, qayıtmadı.
Bir qarpızım var cığal,
Üstünə dünya sığar.
Bir qayada yeddi bulağım var.
İkisi şordu, ikisi şortəhər,
Biri şirindi, ikisi zəhər.
Bir qıllıca yumağım var,
Yeddi dəlik-deşiyi var.
Bir qızıl öküzüm var,
Harda yatsa ot bitməz.
Bir qızım var, hər gələn üzündən öpər.
Bir qundağım var, içində qudurmuş it yatıb.
Bir quş uçurtdum,
Tuta bilmədim.
Bir kürk geyindim,
Çıxarda bilmədim.
Bir quşum var ahanı,
Gəzər cümlə-cahanı,
Götürrəm öldürməyə,
Nə əti var, nə canı.
Bir quşum var ala-bula,
Qanadların çala-çala.
Gedər ciyər sövdasına.
Bir quşum var alaca,
Uçar, qonar ağaca,
Ağacda bir ev tikər,
Nə qapı qoyar, nə baca.
Bir quşum var alaca,
Getdi qondu ağaca,
Özünə bir ev tikdi,
Nə qapı qoydu, nə baca.
Bir quşum var alanı,
Gəzər gümlə-cahanı,
Tutdum başın kəsməyə,
Nə əti var, nə qanı.
Bir quşum var bağdadı,
Dimdiyi yarpaqdadı.
Bir quşum var canı yox,
Qanadı var, qanı yox,
Uçur uzaq ellərə,
Elə çoxdu, sanı yox.
Bir quşum var düz uçar.
Bir quşum var firəngi,
Talvarda vurar zəngi,
Nə yemir, nə içmir,
Nə dili var, nə həngi.
Bir quşum var iki qanadlı,
Ha uçar yerində qalar.
Bir quşum var nəhanı,
Gəzər cümlə-cahanı,
İstərəm kəsib yeyəm,
Nə əti var, nə qanı.
Bir quşum var səməndi,
Nə bağı var, nə bəndi,
Özü açılar, özü yumular,
Heç kim bilməz bu fəndi.
Bir quşum var taxta-dəmir,
Yumurtası adam dəlir.
Bir quşum var zirəngi,
Dağlar altda dirəngi,
Gecə qonaq gələndə
Nə dəliyəm, nə dəngi.
Bir quşum var, balası özündən tez uçar.
Bir quşum var, bir göz qırpımında ərşə gedər.
Bir quşum var, dıqqana,
Gecə çıxar dik qana,
Ürəyi şir ürəkli
Özün yaxar oddana.
Bir quşum var, səsi düşüb dünyaya,
O quş məni aparacaqdır Aya.
Bir quşum var, yumuşdu,
Üstü-başı gümüşdü.
Nə dən yeyər, nə içər,
Amma özü bir quşdu.
Bir quşum var,
Dərisi puldan,
Gözləri nurdan.
Bir quşum var,
Ziy-ziyidi.
Gecə uçar,
Gündüz yatar.
Bir qutum var - özü açılır, özü yumulur.
Bir quyum var dayazdı,
İçi dolu bəyazdı.
Bir quyuya iki deşikdən su tökülür.
Bir sandığım var mərəndi,
Nə qıfılı var, nə bəndi,
Elə açılır, elə yumulur,
Heç kəs bilməz o fəndi.
Bir sandığım var, dünyanın hər yerindən xəbər verir.
Bir sehirli fanaram,
Kibritsiz də yanaram.
Nə yerdə yox, nə göydə,
Havadan sallanaram.
Bir sinidə iki toyuq -
Biri isti, biri soyuq.
Bir sürü atlar,
Çəməndə otlar,
Vaxtı gələndə,
Dərisi çatlar.
Bir sürü quzu,
Otlayır düzü,
Nə bir izi var,
Nə də ki, tozu.
Bir tabaq almaz,
Sabaha qalmaz.
Bir tabaq mərzə,
Təzəbətəzə,
Yaşdır qurumaz,
Nəmdir çürüməz.
Bir tapmaca deyim,
Tapmasan gənə deyim.
Bir taxçam var, düyü ilə dolu.
Bir təndirim var, içi bir çörək tutur.
Bir təndirim var, iki çörək tutur.
Bir təpəm var qara otdan,
Kökü sümük, üstü ətdən.
Bir tovla malım var, hamısı qaşqa.
Bir toyuğum var, yer altında yumurtlar.
Bir toyuğum var,
Süzər-süzər
Yumurta tökər.
Bir ustam var, gecə-gündüz bez toxuyur,
Heç kim onu geyə bilməz.
Bir xana toxudum, nə ərşi var, nə arğacı.
Aranda qalmaz, dağdadı ağacı.
Bir xəlbir aşığım var,
İçində bir saqqası.
Bir yağlı böyrək,
Çuvaldan çıxdı,
Xorhaxor kişi,
Ağzına tıxdı.
Bir yanı ağ,
Bir yanı al.
Ağzına al,
Dadıdı bal.
Bir yaylığım var, iki dağ arasında
Sərirəm qurumur.
Bir yemim var, nə süfrəyə qoyulmaz,
Nə süfrədən götürülməz.
Bir yerdə bir çölmək var,
Durub onu bölmək var,
Səksən səkkiz çatıda
Doxsan doqquz ilmək var.
Bir yumru özü var,
Mincə dənə gözü var.
Bir zağada bir tikə ət,
Yaşdı yeri qurumaz,
Nəmişlikdə çürüməz.
Bir zağam var, içi dəyirman,
Hər nə töksən, üyüdər ənam.
Bir zəmim var, ildə iki dəfə biçilər.
Bir zərbab taxta,
İçində paxla.
Birbeləcə mürcünü
Gördüm onun gücünü.
Yeddi qatar dəvə də
Çəkməz onun gücünü.
Bircə belə boyu var,
Dağdan ilxı endirir.
Bircə qırıq misiri
Bəylər onun yesiri.
Biri danışır,
İkisi baxır,
İkisi eşidir.
Biri deyir, gəl gedək,
Biri deyir, getmiyək,
Biri başın buluyur.
Biri deyir, vay başım,
Biri deyir, vay leşim.
Biri gedər, gəlməz,
Biri yatar, durmaz.
Biri gəlir, biri oturur, biri yatır.
Bitməmiş yovşan dibində,
Doğmamış dovşan balası.
Biz biz idik - yüz qız idik,
Bizi bükdülər, ipə düzdülər,
Qırğın gəldi - qırıldıq,
Şükür Allaha dirildik.
Biz biz idik, yüz qız idik,
Bizi üzdülər, ipə düzdülər.
Biz bizə biz deyirik,
Siz bizə nə deyirsiz?
Biz-biz idik, yüz qız idik
Bizi büzdülər, ipə düzdülər.
Bizdə bir gəlin gəzər,
Saçıyla yer təmizlər.
Bizdə bir kişi var,
Ağzında beş dişi var.
Bizdə bir kişi var,
Ağzında iki dişi var.
Bizdə bir kişi var,
Ağzında on dişi var.
Bizdə bir kişi var,
Dəmirdən dişi var.
Bizdə bir kişi var,
Əyri-müyri işi var,
Bizə gələrsən,
Gülməkdən ölərsən.
Bizdə bir kişi var,
Qırx-əlli dişi var.
Bizdə bir kişi var, təpəsi dəlik.
Bizdə bir kişi var,
Çoxluca gözü var.
Bizdə bir kişi var,
Dörd qıçı var.
Bizdə bir kişi var,
Hər gələn üzündən öpür.
Bizdə bir kişi var,
Hər gələnə əl verir.
Bizdə bir kişi var,
Qırx dənə dişi var.
Bizdə bir kişi var,
Qırx iki dişi var.
Bizdə bir kişi var,
Yetmiş iki dişi var.
Bizdə bir usub yatır,
Qolların qısıb yatır,
Bircə təpik vurmamış,
O yanda küsüb yatır.
Bizdə iki kişi var,
Tüklü təpədə oturuşu var.
Bizdə yoxdu, sizdə yoxdu,
Yer altında qızıl çoxdu,
Budaq verir, yarpaq yoxdu.
Bizidik, bizləridik,
Otuz iki qız idik.
Gah əzildik, üzüldük,
Bir taxçaya düzüldük.
Bizim bir itimiz var,
Yetmiş yeddi dili var,
Ağzı yox, adam tutar.
Bizim evdə bir kişi var
Qırx-əlli dişi var.
Bizim evdə bir kişi var,
Ağzında üç dişi var.
Bizim evdə bir kişi var,
Köndələn yatışı var.
Bizim evdə bir kişi var,
Təpəsində üç dişi var.
Bizim evdə bir kişi var,
Təpəsində yüz deşiyi var.
Bizim evdə bir quyu var,
İçində sərin suyu var,
Suyu içilməz,
Barı biçilməz.
Bizim evdə bir quyu var,
İçində zəm-zəm suyu var.
Bizim evdə bir quyu,
İçində ağca suyu,
Suyun içində ilan,
İlan ağzında gövhər,
Gecələr bizə göndər.
Bizim evdə dörd gəlin var,
Dördü də bir boy-buxunda.
Bolli-billi bilən day,
Beli incə kürən day.
Hövrən görər kişnəməz,
Göy ot görər dişləməz.
Bostanda var bir arvad,
Paltar geyib qatbaqat.
Bostanda var gombul kosa,
Üstü bozdu, içi xasa,
Əzsən dolar qanla kasa.
Boycuğazı bir qarış,
Saqqalı yeddi qarış.
Boyu bənzər əriyə,
Qaçar girər dəliyə.
Boyu bir qarış,
Saqqalı iki qarış.
Boyu əsgərdən kiçik,
Hökmü padşahdan böyük.
Boyu uzun sayaqdı,
Sahibinə dayaqdı.
Bu gün çaharşənbədi,
Qəlbimə düşən nədi?
Dəryadan tüstü qalxır
İçində bişən nədi?
Bu günləri şənbədi,
Könlümə düşən nədi,
Nə əti var, nə qanı
Ocaqsız bişən nədi.
Bu günləri şənbədi,
Könlümə düşən nədi.
Odsuz-ocaqsız ağ quş,
Qazanda bişən nədi?
Bu günü adınadı,
Adnanın adı nədi,
Ağdan qara boyanmış,
Boyağın adı nədi?
Bu günü adınadı,
İşlər ovandınadı,
Qaradan ağ boyandı,
Tap görüm, adı nədi?
Bu günü adınadı,
İşlər ovandınadı.
Sümüksüz, sümük yeyir
Tap görüm, adı nədi?
Bu meşə gül meşəli,
Altı tər bənövşəli.
Bir kişinin min oğlu,
Hamısı bir peşəli.
Bu quş necə quşdu,
Qanadı fırlanquşdu.
Ot otlar qoyun kimi,
Su içməz, necə quşdu?
Bu yanı çəpər,
O yanı çəpər,
İçində atlı çapar.
Bu yanı taxta,
O yanı taxta,
Şahqulubəy otaqda.
Bu yol hazara gedər,
Mehdi bazara gedər,
Atası oturmamış,
Oğlu bazara gedər.
Bugünkü gün adnadı,
İşlər ovandınadı.
Dünya üç şey görməyib
Tap görüm adı nədi?
Bulud-bulud içində,
Ay da bulud içində,
Göydən yerə od yağdı,
Biz də yandıq içində.
Büm üzüm, bülbülüm üzüm,
İri salxım, xırda üzüm.
Bura gələn hacıdı,
Aş bişirən bacıdı,
Zoğ atlar yarpaqlamaz,
Tap gör, nə ağacıdı.
Burdan batar, ordan çıxar,
Qılçıq atar, yonca bitər.
Burdan girər,
Ordan çıxar.
Burdan vurar qılıncı,
Bağdadda oynar ucu.
Burdan vurdum baltanı,
Ordan çıxdı qaltanı,
Anam bir oğlan doğub,
Yerin, göyün soltanı.
Burdan vurdum baltanı,
Ordan çıxdı qaltanı,
Qara qız oğlan doğdu
Yerin, göyün soltanı.
Buruq-buruq hara gedirsən?
Təpəsi dəlik, sən nə deyirsən?
Buxarı, ay buxarı,
Tüstü çıxar yuxarı,
Kənddə bir oğlan gördüm,
Əyni yaşıl çuxalı.
Buxarı, ay buxarı,
Tüstü çıxar yuxarı.
Quşlarda hansı quşdu,
Ayaq beldən yuxarı.
Buxarı, ha buxarı,
Buxarıdan yuxarı,
Ordan bir oğlan çıxdı,
Çiyni qara çuxalı.
Camışlar, ha camışlar,
Halqa buynuz camışlar,
Tanrısı bostan əkmiş,
Yığlıb onu yemişlər.
Can alıcı, cəfa qılıcı,
Yumru təpə, gümüş küpə.
Can alıcı,
Cəfa qılıcı,
Yumuru təpə,
Gümüş küpə.
Canı var, qanı yox,
Əti var, gönü yox.
Canı vardı, qanı yox,
Yer altında sanı yox.
Cavanhqda olar qara,
Qocalıqda oxşar qara.
Cavanlıqda ağ saqqal,
Böyüyəndə al saqqal,
Qocalanda qır saqqal.
Cavanlıqda oturar,
Qocalıqda yırğalanar.
Cərgə-cərgə söyüdlər,
Beli bağlı igidlər.
Cərgə-cərgə söyüdlər,
Beli bağlı igidlər.
Cığ-cığa quşlar.
Cami dunnuşlar,
Özü qazanar,
Sizə bağışlar.
Cin çinar başında,
Cin qara quş oturmuş,
Yağlanmış, buğlanmış,
Quyruğu düyünlənmiş.
Cüvani, ha cüvani,
Dörd ayağı var, iki dabanı.
Çal çinar başında bir quş oturur,
Yağın yalayır, quyruğun bulayır.
Çardaxda var iki tas,
Birin qaldır, birin as.
Çatı su içər, dana köpər.
Çəkisi bircə misqal,
Qiyməti mincə dinar.
Çələbi çəltik əkir,
Bir layı tüklü,
Bir layı tüksüz.
Çəp deyil, çəpər deyil,
Çəpərə gərək deyil,
Uzunca buynuzu var,
Sarıca saqqalı var.
Çəpər üstə ağ fərələr.
Çəpər üstə çal xoruz.
Çəpər üstə çil xoruz.
Çəyirdəyi qaflıca,
Yeyilməyi dadlıca,
Kəbəyə get, doyarsan,
Nə olduğun duyarsan.
Çiçəkliyər, gül deyil,
Ağdı, amma qar deyil,
İstisi var, yun deyil.
Çil toyuq, çiləmə toyuq
Başını kəsdim, qanı yox.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başın kəsərəm qanı yox.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başını kəsdim qanı yox*.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başını kəsdim qanı yox.
Yumurtasının sanı yox.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başını kəsdim, qanı yox.
Çil toyuq, çiləmə toyuq,
Başını kəssən qanı yox.
Cücələrinin sanı yox.
Çilə, bülbülüm, çilə,
Şeh düşüb qızılgülə,
Quşlardan hansı quşdu,
Yumurtası qalar ilə.
Çin-çinarın başında,
Çin qara quş oturur,
Qanadların gərəndə,
Bir ovuc qum tökülür.
Çıxar ağaca sallanar,
Dərin dama tullanar.
Çıxar tavaya,
Çığrar havaya.
Çıxdım qız qalasına,
Ox atdım yuvasına,
Quşlardan hansı quşdur,
Süd verir balasına.
Çıxdım təpəyə,
Ayağım düşdü küpəyə.
Çiy ipək, çiləmə ipək,
Bircə yarpaq, yüz min çiçək.
Çöl var, çöl var, çölmək var,
Onu durub bölmək var,
Səksən səkkiz düyündə
Doxsan doqquz ilmək var.
Çöldə deyil, evdədi,
Nə yerdə, nə göydədi.
Çölü sarı,
İçi darı.
Çömçə başı məndiri,
Belində var kəndiri,
Milçək qonsa vızıldar,
Əl dəyəndə sızıldar.
Çoxlu tağ atar,
Torpaqda yatar,
Qoyma yetişsin,
Kal-kal dər, apar.
Çullaram çulun salar.
Dağ kolunda bir damcı qan,
Hər tərəfi yaşıl orman.
Dağda dülüymən gördüm
Suda süleyman gördüm
Yatar göyşər daş gördüm.
Duzsuz bişmiş aş gördüm.
Dağda tappıldar,
Suda şappıldar,
Ayğır ölkədə,
Bozu yataqda.
Dağda tappıldar,
Suda şappıldar,
Obada fərman,
Kənddə süleyman.
Dağdan atsan əzilməz,
Bir yumruğa dözəmməz.
Dağdan bir qab aş yumarladım,
Dənəsi də yerə düşmədi.
Dağdan gəlir Banı xanım,
Əlləri xınalı xanım,
Farsi deyər, dil anlamaz,
Ala köynək, çit arxalıq.
Dağdan gəlir bir mözü
Bir burnu var, qırx gözü.
Dağdan gəlir dadıq suyu,
Heç kim onu dada bilməz.
Dağdan gəlir dadıq suyu,
Heç kim onu dada bilməz.
Nazik toxur culfa bezi,
Heç kim onu geyə bilməz.
Dağdan gəlir dağ alaca,
Dalın söykəyib ağaca,
Ətdar Məmməd qavaxlıdı,
Məmmədşərif dodaqlıdı.
Dağdan gəlir dağ alı,
Qolları budaq alı,
Əlin gözünə soxsan,
Ağzı ayrıla qala.
Dağdan gəlir dağ kimi,
Qolları budaq kimi,
Oturur həsir kimi,
Duranda yesir kimi.
Dağdan gəlir dağ kimi,
Qolları budaq kimi.
Əyilir su içməyə,
Böyürür oğlax kimi.
Dağdan gəlir Dağara xanım,
Əlləri xınalı xanım,
Farsı çalır, türk oynayır,
Ay keçi köynəkli xanım.
Dağdan gəlir danqıra,
Quyruğu zildən qara,
Yerişi tapur-tupur
Dırnağı səksən para.
Dağdan gəlir hel, a hel
Ayağında tısma tel,
İgidsənsə onu bil.
Dağdan gəlir hənir-hənir,
Yerə düşdü yumru dəmir.
Vur başına, otur gəmir,
A daş-dəmir, adın nədir?
Dağdan gəlir hozı kimi,
Dəyirmanın tozu kimi.
Dağdan gəlir kəhər at,
Zalım, gözəl kəhər at,
Ayağmda qıl sicim,
Budu gəldi kəhər at.
Dağdan gəlir, dağ ala,
Qolları budaq ala,
Səksən səkkiz caynaqlı,
Az qalır adam ala.
Dağdan gəlir, daşdan gəlir,
Qudurmuş bir aslan gəlir.
Dağdan saldım sınmadı,
Daşdan saldım sınmadı,
Körpüdən saldım sındı.
Dağdan yerə sallanır,
Hər nə versən allanır.
Dağdan yumbalanar, sınmaz.
Dağdan, daşdan qan gəlir,
Qıvrılmış ilan gəlir.
Qabağında durmayın,
Qudurmuş aslan gəlir.
Dağdan, qayadan aşar,
Pişik kimi dırmaşar.
İlan kimi sürünər,
Divardan bərk yapışar.
Dağda-qayada gəzər,
Quyruğunda var zəhər.
Dağlarda lala gəzər,
Əldə piyala gəzər,
Nə yumurtlar, nə doğar,
Yanınca bala gəzər.
Dağlarda lalə gəzər,
Əldə piyalə gəzər,
Nə doğar, nə balalar
Dalınca bala gəzər.
Dağlarda qar əridi,
Ayaq tutub yeridi,
Dərə görüb bağırdı,
Dərya görüb kiridi.
Dağların barı mənəm,
Əriməz qarı mənəm.
Atamın oğluyam,
Anamın əri mənəm.
Dağların qarı mənəm,
Gün vursa ərimənəm.
Oğlumun qaynatası,
Qızımın əri mənəm.
Dam dambıldar,
Su gumbuldar [şappıldar],
Heyva çalar,
Nar oynuyar.
Dam dambıldar,
Su guruldar,
Heyva çalar,
Nar oynuyar.
Dam üstə at kişnər.
Dam üstə çatı qırığı.
Dam üstə daylaq oynar,
Yerə dəyib oyular.
Damda dana böyürür,
Qızlar ora yüyürür.
Damda var qara yaylıq,
Yağışa çara yaylıq.
Dam-damın səsi gəlir,
Damnan dəm səsi gəlir,
On iki pəncərədən,
Bir quran səsi gəlir.
Dan üzündən durdum,
Qızıl at belinə sıçradım.
Danışaram dəmirdən,
Cavab gəlir kəndirdən.
Dar küçədə qulun mələr,
Qabaqdakın yerə sərər.
Daş xırıldar,
Su şırıldar,
Taxta çalar,
Dən oynaşar.
Daşdandı, dəmirdəndi,
Xörəyi xəmirdəndi,
Aləmə yemək verər,
Özü doymaz nədəndi?
Daşdəmir daşdan,
Qamı talaşdan,
Daşdəmir doymur,
Yüz qazan aşdan.
Daşdəmirdi, yeməyi xəmirdi.
Daşı-daşlara çaxdım,
Pambığı oda yaxdım.
Dədəsi donqar əli,
Anası yastı pəri.
Qızı ellər gözəli,
Qardaşı yaman dəli.
Dəli qatır, qapıda yatır,
Gəlib-gedənə tərsə baxır,
Qol-qılçası belinə batır.
Dəniz qırağı düzdü,
Sayı əllidi, yüzdü,
Şah küsdü, baba köçdü,
Əlin bağçadan üzdü.
Dənizdə bir ev gördüm,
Üstündə var dam-baca.
Yeriyir yavaş-yavaş,
Tapmacadı, tapmaca.
Dərd-bəlanı sovan kösöv,
Qurdu-quşu qovan kösöv.
Dərdi qəmdən,
Təni zədən,
Əlin vursan,
Edər fəğan.
Dərə dibində durar,
Aləmi o doyurar.
Dərədə durmuş,
Bığını burmuş,
Dünya durduqca,
Yerindo durmuş.
Dəri kimidi, dəri,
Üstü ət, içi dəri.
Dərya qırağı düzdü,
Sanasan əlli, yüzdü.
Yaşıl əkdim, al bitdi,
Görən əsli nə düzdü.
Dərya üzü samandı.
Samana bir od düşdü,
Gör nə aman-amandı.
Dəryada bir gül bitibdi, adı yox.
Şirinlikdən yemək olmaz, dadı çox.
Dəvədən böyük,
Sərçədən kiçik,
Zəhərdən acı,
Şəkərdən dadlı.
Dəyirmana dən doldu,
Zülf üzünə bənd oldu,
Düz üç yüz altmış taxta
Bir mismara bənd oldu.
Dəyirmana dən gəldi,
Qırmızı don tən gəldi,
Toxunmamış çuvalda,
Üyünməmiş un gəldi.
Dəyirmanın daşı var,
Üstdə gövhər qaşı var.
Hər kəs onu tapa bilsə,
Yüz iyirmi yaşı var.
Dəyirmi təpə,
Qızıldan küpə.
Dik çıxanda ildırım,
Dik enəndə digirqoz.
Dilbər zindanda,
Saçı eyvanda.
Dili də var, ağzı da,
Heç danışmır adamla.
Dili var, insan deyil,
Tikişi var, şal deyil,
Yarpağı var, gül deyil.
Dili yoxdu, dilləndirir,
İnsanı elmləndirir.
Dilim-dilim nar,
Diziməcən qar,
Yeddi dananın gönü,
Bircə ayağıma dar.
Dilim-dilim nar,
Dizimətən qar.
Uçdu bir kəklik,
Qondu bir dilbər.
Dınqır ələk, dınqır saz,
Əlim xəmir, qarnım ac.
Dırazı qıç, uzun saqqal.
Dişləri var, it deyil,
Ayağı var, bit deyil,
İlan kimi bərk çalar,
Yerində bir dərd qalar.
Ditdiləcik məndirə,
Bəyi yerə əndirə.
Divar dibində ağca quşlar oturar.
Dolanar bütün ərzi,
Aşar dağı, dənizi.
Gəzib göydə gecələr,
Gəlib yerdə dincələr.
Dona bürünməz,
Gözə görünməz,
Dildən üzülməz.
Doqquzu don darayı,
Səkkizi san darayı.
İkisi xas qırmızı,
Dördü mazan darayı.
Dörd dərviş bir quyuya daş atar.
Dörd gözlü bir bulaqdı,
Suyu tamam düm ağdı.
Dörd qardaş bir qundaqda yatıb,
Göbəklərin bir-birinə çatıb.
Dörd qardaş,
Ha ötüşürlər.
Biri-birinə,
Çata bilmirlər.
Dörd qardaşın bir papağı var,
Hamısı birdən qoyur.
Dörd şaphaşap,
Bir daraq sap.
Dostum mənə nar göndərdi,
Yox demədi, var göndərdi,
Çalınmamış süd-qatıqdan,
Çalxanmamış yağ göndərdi.
Dövranın əmrindədir,
Bəndənin felindədir,
Altı ayağı, iki gözü,
Quyruğu belindədir.
Dümdüz idi meşədə,
Evdə başqa peşədə,
Üstə ilan uzanar,
Bir ağ köynək qazanar.
Dünyanı dolanar-gəzər,
Özü bir ovuc yer tutar.
Durub, durub əylənər,
Məni görüb bəylənər.
Adam kimi yeriyər,
Adam deyil, əylənər.
Düz əkdim, əyri bitdi.
Duzsuz fətir, unsuz fətir.
Nə isti deyir, nə soyuq.
Elə fətirdi ki, fətir.
Düzüm-düzüm nar,
Dizimətən qar.
Əsdi o dilbər,
Doldu bu xalvar.
Düzüm-düzüm nar,
Dizimətən qar.
Əsdi qara yel,
Qondu o dilbər.
El köçdü, papağı yurdda qaldı.
El yatdı, oba yatdı,
Ölü ayağın uzatdı.
Elə gedər hizi kimi,
Çarıqçının bizi kimi,
Ağı var dələmə kimi,
Qarası var kömür kimi.
Eləmi, ağ nədən oldu,
Köynəyi ağ nədən oldu,
Yaz donar, qış açılar,
Əllərin ağ, nədən oldu?
Eləmi, bir tağda,
İki şamama bir tağda,
Hərəmiz birin üzdü,
Biri qaldı bir tağda.
Eşdim-eşdim qum çıxdı,
Qumdan minarə çıxdı,
Bildir doğulan oğlan,
Bu il çinara çıxdı.
Eşiyə bir ağac düşüb,
Nə qolu var, nə budağı.
Bir quş gəldi, onu yedi,
Nə dili var, nə dodağı.
Evdə durub bir kişi,
Nənəmlədir hər işi.
Evimdə bir gəlin var, lalə bədəndi,
Al ata, yaşıl nəsli deyin nədəndi?
Evimizdə bir kişi var,
Bir şələ saqqalı var.
Evimizdə bir kişi var,
Haçadan iki dişi var.
Evimizdə bir kişi var,
Aş içər, noxudunu seçər.
Evimizdə bir kişi var,
Xorhaxor yatışı var.
Evimizdə iki gəlin var, ikisi də bir boyda.
Evimizdə kəndi var,
Kəndinin kəməndi var,
Göydə gedən quşların,
Ayağında bəndi var.
Evimizdə kəndi var.
Kəndinin kəməndi var,
Göydə gedən quşların,
Ayağının bəndi var.
Evin dalı gölmədi
Xanə-xanə bölmədi.
Bir gəbəm var, rəngi bir
Səksən səkkiz ilmədi.
Evləri yanaşı iki qardaşım var,
Hər şeyi görürlər,
Bir-birini görə bilmirlər.
Əcaib bir quşum var,
Yerdə gəzər, izi yox.
Əti haram, südü halal,
Boğazladım, qanı yox.
Əhədəm yüz bəlalı,
Dərd canda yüz bəlalı,
Dörd quş var bir yuvada,
Hərəsi yüz bəlalı.
Əkdim palıd,
Çıxdı şabalıd,
Ortasından bir zoğ çıxdı,
Nə palıddı, nə şabalıd.
Əkilməz biçilər,
Biçilər yeyilməz.
Əl çalmasan da oynar,
Odsuz-ocaqsız qaynar.
Əl ilə tutmaq olmaz,
Göz ilə görmək olmaz.
Əl ilə yapılar,
Qulağa taxılar.
Əlamət, ay əlamət,
İşi tamam qiyamət,
Əli yox, şəkil çəkir,
Dişi yoxdu, dişləyir.
Əl-ayağı dəstədi,
Qolları qəfəsdədi,
Nə yerdədi, nə göydə
Çərxi-fələk üstədi.
Əldə fitil,
Ordan itil.
Hara dəysə,
Qalar mitil.
Ələ alsan ağlayar,
Yerə qoysan kiriyər.
Ələk boyda üzü var,
Yüz əllicə gözü var.
Ağzı yuxarı baxar,
Altmdan yağış yağar.
Əl-eleşə qarğalar,
Dal ayaqda qarıldar.
Ələy ha vələy olar,
Dəyirmana dən dolar.
Usta əli dəyməmiş,
Xərməndə gərəy olar.
Əlim ətdə,
Gözüm göldə.
Qulağım səsdə,
Başım quyruqda.
Əlim ilə əkərəm,
Dilim ilə biçərəm.
Əlimə allam, sallanar,
Yerə qoyaram, yığılar.
Əlində oraq,
Qolları daraq,
Üstündə xırman,
Altı dəyirman.
Əlindədi əlində,
Ətəkləri belində.
Gecə-gündüz yol gedir,
Yerindədi, yerində.
Əllərdə yeriyər,
Buraxsan dayanar.
Əlli-əlli yüz düyməsi,
Əlli mərcan düyməsi,
Hər kəs onu bilməsə,
Əlli ilin xəstəsi.
Əlsiz-ayaqsız köynək istər.
Əmim oğlu ustadı
Əli kəmər üstədi.
Suda körpü salıbdı,
Gəl gör necə ustadı.
Əmirdən, ay əmirdən,
Gündü keçən ömürdən.
Yemişlərdən hansıdı,
Özəyi var dəmirdən.
Ənbər havası var bunun,
Töhfə əzası var bunun.
İynə ilə dəlik-dəlik,
Gör nə səfası var bunun.
Ərçin əpə,
Gümüş təpə,
Dərədə çiçək,
Dəyirmi təpə.
Ərəb atdan,
Dəmir qatdan.
Quş burulu,
Quyruq bulanı.
Ərəb atlandı,
Qayış qatlandı,
Qumlar ələndi,
Quyruq bulandı.
Ərəb əlində,
Dizi belində,
Atın üstündə
Bir ucu yerdə
Bir ucu göydə.
Əriməz küpə,
Çürüməz küpə,
Yüz il qalsa
Çürüməz küpə.
Əriməz küpə,
Çürüməz küpə.
Min il qalsa da,
Çürüməz küpə.
Ərşin ayaq,
Bənövşə qulaq.
Əsli ağacdan, kökü qıldan,
Üyüdür baban ehsanına.
Ət dirəyin başında,
Dəmir deşikli papaq.
Ət içində bir cüt ala muncuğum var,
Haranı desən görür.
Ət sandığım, yetmiş yeddi qat sandığım,
Ağzı bağlı, gir içinə, yat sandığım.
Ətdən iyirmi ağacım var, uclarıdı şirmayı.
Ətdən şiş,
Gümüşdən kabab.
Ətindən kabab olmaz,
Qanından kasa dolmaz.
Ətnən sümük balta sapı,
Beş barmağı, bir budağı,
Al - deyəndə açılar,
Ver - deyəndə yumular.
Əynində atlas,
Dənizdə batmaz.
Əynində yaşıl donu,
Damarları görsənir.
Əyri boyun, sarı dimdik,
Gödək ayaq, yaşıl papaq,
Suda gəzər, yastıyapalaq.
Əyri-müyrü hara gedirsən?
Təpəsi dəlik, sən nə deyirsən?
Əyri-üyrü boy atar,
Ayağı yerə batar.
Salxım-salxım sallanar,
Altında sarvan yatar.
Əzan verir, namaz bilmir,
Arvad alır, kəbin bilmir.
Əzəl vardı yeyərdik,
Yeməsəydik, ölərdik,
İndi də var yemirik -
Yeməsək də ölmürük.
Əzəli dörd ayaqlı,
Sonra iki ayaqlı,
Aylar keçir, il keçir,
Dolamr üç ayaqlı.
Əzilməz,
Üzülməz,
Süfrəyə
Düzülməz.
Əzizim, bir anası,
Hərənin öz anası.
Quşlardan hansı quşdur -
Min bala, bir anası?
Əzizim, doqquz günə,
Doqquz ay, doqquz günə,
Qaranlıqdan kim çıxar
Doqquz ay, doqquz günə.
Əzizim, qəfəssizdir.
Bülbüldür, qəfəssizdir,
Uçanda quş tək uçar,
Canı yox, qəfəssizdir.
Əzizim, qəssab ağlar,
Sarı don qəssab ağlar.
Ölən qoyun ağlamaz,
Öldürən qəssab ağlar.
Əzizim, təpəsinə,
Aşıq çıxıb təpəsinə,
O kimdi çomaq vurdu,
Allahın təpəsinə.
Əzizim, veçə verər,
Sana, gör neçə verər,
Torpaqsız, susuz yerdə
Yarpaqsız vecə verər.
Əzizinəm, biri iki,
Sağı, solu biri iki,
Bir əlamət görmüşəm ki,
Dördü üçdü, biri iki.
Əzizinəm, gün doğar,
Aşiq aşiqi qovar.
Anası beşikdəykən,
Qızı bir oğlan doğar.
Əzizinəm, yüz qoyun,
Yüz götürün, yüz qoyun.
Altı abbasıya almışam,
Altı öküz, yüz qoyun.
Əziziyəm, nədəndir,
Çəpkəni gülbədəndir.
Kötüyünə od düşüb,
Gəlin, görək nədəndir?
Əziziyəm, tək bəndi,
Vur belinə tək bəndi.
Doxsan doqquz arxın
Var başında tək bəndi.
Əzziyəm, ay mələr,
Bulud göydə, ay mələr,
Qoç bir quzu görübdü,
Süd deyibən ay mələr.
Əzziyəm, əmər hey,
Beldə gümüş kəmər hey,
Göydə bir madyan gördüm,
Yerdə qulun əmər hey.
Əzziyəm, yasda,
Quyruğu dəstə.
Yeddi cam gördüm,
Bir başın üstə.
Faytonum var, birtəkərli,
Nonəm sürər tək, birəlli.
Nə izi var, nə tozu var,
Yupyumru yumurtlayar.
Fil işler, filban işler,
Susuz yerde dəyirman işlər.
Fındıqdan iri,
Yumurtadan balaca,
Payız vaxtında,
Bəzək verər ağaca.
Fır-fır ötər,
Ağ-ağ tökər.
Futulboz, hay futulboz,
Biri qara, biri boz.
Bağlanar heç açılmaz,
Molla buna dua yaz.
Gecə bağlanır,
Gündüz sallanır.
Gecə boşalar,
Gündüzlər dolar.
Gecə dağılar, gündüz yığılar.
Gecə əzilər, gündüz düzülər.
Gecə gedir ley-leyi,
Gündüz gedir ley-leyi,
Nə ilyi var, nə sümyü.
Gecə qısır,
Gündüz boğaz.
Gecə yumular,
Səhər açılar.
Gecə-gündüz işlər,
Dişlərini dişlər.
Geco ölü,
Gündüz diri.
Gedən leylək, gələn leylək,
Dabanı üstə duran leylək,
Həm taxtadı, həm də dirək,
Gecə gedib yatan leylək.
Gedər, gedər - izi yox,
Şıllaq atar, dizi yox.
Gedər, gedər izi yox,
Qayıdar gələr, tozu yox.
Gedər-gedər gözü yox,
Yorğa gedər, tozu yox.
Gedir, gedir izi var,
Geri dönür, tozu var.
Al osmanda çəngi var,
Quyruğunda rəngi var.
Gedir-gedir izi yox,
Kəsir-kəsir qanı yox.
Gəlirdim adam ilə,
Bir xəlbir badam ilə,
Düzülüb arpa kimi,
Danışır adam ilə.
Gəlirdim kənddən,
Səs gəldi bənddən,
Ağzı sümükdən
Saqqalı ətdən.
Gərməşonu taparlar,
Sapand taxıb atarlar.
Get o dağdan qar al gətir,
Verməsələr də al gətir,
Ərinməmiş yağ al gətir.
Gödəcik kişi,
Patavamnan var işi.
Göy öküz yoldan baxır.
Göy üzü damar-damar,
Göydən yerə nur damar.
Göydə doğular,
Yerdə boğular.
Göydə durub qızıl daş,
Cümlə cahan əyir baş.
Göydə gəzər qalaq-qalaq,
Gah tutqundur, gah rəngi ağ.
Göydə gördüm bir maya,
Atıldı, düşdü çaya.
Göydə uçar bir maya,
İşıq salar dünyaya.
Göydə ulduz sanı yox,
Ay çıxıb bir yanı yox.
Başına hey döydükcə
Ağzın açar, canı yox.
Göydən bir ağac düşdü,
Barsız, budaqsız.
Onu bir quş yaladı,
Dilsiz, dodaqsız.
Göydən bir dəri düşdü,
Toyuq ona yürüşdü.
Göydən bir həlqə düşdü,
Hər şey içinə düşdü.
Göydən düşdü daş,
Bişib oldu aş.
Kəsdi, tökdü baş,
Nə aşdı, nə daş.
Göydən düşdü, yerə yapışdı.
Göydən düşdü, yerə yapışdı.
Göydən düşər sınmaz,
Oda düşər yanmaz,
Suya düşər batmaz.
Göydən gəir hənir-hənir,
Yerə dəyir halqa dəmir,
Üstünü qoy, için gəmir.
Göydən gələ-gələ,
Düşür gilə-gilə,
Bunun adı nədir -
Görək, hamı bilə.
Göydən gələr millənər,
Yerə düşər dillənər.
Göydən gəlir dərvişlər,
Kürkün yerə sərmişlər.
O qədər oynamışlar,
Xurdu-xəşil olmuşlar.
Göydən gəlir sel kimi,
Yerə dəyir tel kimi.
Göydən yerə buz yağır,
Görün necə düz yağır.
Darı boyda, qoz boyda,
Görmədim qarpız boyda.
Göylə uçar, görünməz,
Yerə düşər, sürünməz,
Doğar-törər, əri yox,
Qanadının pəri yox.
Gözlərində çırağı,
Dişlərində qırmağı,
Yağı adam küsdürər,
Zəhmi heyvan əsdirər.
Gücü alır nazik teldən,
Xəbər verir hər bir eldən
Adam deyil danışır,
Atəş deyil alışır.
Gülsüz olar meyvəsi,
Şirin-şəkər dənəsi.
Gün çıxanda yox olur,
Gün batanda çox olur.
Gün çıxar axtalanar,
Qapılar taxtalanar.
Meydanə bir nər gəlmiş,
Üç yerdən noxtalanar.
Gün çıxar, gülər,
Axşam mürgülər.
Günbəzə oxşar hamam,
İçində var bir ilan.
Gündən güclü,
Yeldən gücsüz,
Yoxdu gözü,
Ağlar özü.
Gündüz ağa,
Gecə nökər.
Gündüz ağarar,
Gecə saralar.
Gündüz gedər dolama,
Gecə gələr salama.
Gündüz gedər uzun qız.
Gecə gedər uzun qız.
Gündüz gəzər obanı,
Gecə sancar dabanı.
Gündüz gəzər, axşam gəlib bir
abbasılıq yerdə durar.
Gündüz pozular,
Gecə düzülər.
Gündüz şappıldar,
Gecə dayanar.
Gündüz yatar yuvada,
Gecə gəzər obada.
Gündüzlər gülər,
Gecə mürgülər,
Ağzına alan,
Yerə tüpürər.
Günü keçər tayada,
Xoş gün verər sayada.
Ha gedir leylək,
Hu gedir leylək,
İldə bir qarış
Yol gedir leylək.
Haça üstə küp,
Küpün üstə top,
Top üstə meşə,
Meşəni çaqqallar eşə.
Hacılar haca gedər,
Cəhd edər gecə gedər,
Bir yumurta içində,
Qırx, əlli cücə gedər.
Hacılar, hay hacıdı,
Başmağı narıncıdı,
Şü verər yarpaq açmaz,
Görən nə ağacıdı.
Hacıya gedərlər hac eşqinə,
Başmdakı tac eşqinə.
Mənə elə kilim gətir ki,
Nə ərşi olsun, nə arğacı.
Halalar, ay halalar,
Dağda dovşan balalar.
Ayağından su içər,
Dimdiyindən balalar*.
Halalar, ha halalar,
Dağda ceyran balalar.
Quşlardan hansı quşdu,
Yumurtasız balalar.
Halalar, hay halalar,
Dağda kəklik balalar,
Nə kiçiyi böyüyər,
Nə irisi balalar.
Hallanar, hullanar,
Yaşıllanar, sallanar.
Hap-hapı, dəmir qapı,
Şah ölkəsi, xan bağı.
Hap-hapı, kərki sapı,
Beş budağı, bir yarpağı.
Hap-hapı, qızıl qapı,
Şah ölkəsi, xan bağı.
Hapı-hapı,
Zəncir sapı.
Dörd budağı
Bir yarpağı.
Haqdan gəldi bir qonaq,
Ona bişdi qayqanaq.
Qayqanağın duzu yox,
Qonağın da dişi yox.
Haqq bağlar boğazını,
Bəndə açar ağzını.
Hatəm-hatəm hətdədi,
Hatəm koxa kəntdədi.
Dişi qarnı altında,
Dodağı dal qatdadı.
Hay gedər, huy gedər,
Bircə qarış yol gedər.
Haydı-haydı, haraydı,
Gedin, görün nə haydı,
Kötüyə bir od düşüb,
Gedin, görün nə haydı.
Hazar hazara gedər,
Mehdi bazara gedər,
Anası üç yaşında,
Oğlu bazara gedər.
Hazar hazara gedər,
Bu yol bazara gedər,
Atası beşikdədir,
Oğlu bazara gedər.
Hazılıyam, hazılı,
Yanım qara tazılı,
Çıxdım dünya üzünə,
Gördüm qəbrim qazılı.
Heç yerdə tapammadıq.
Şamda üçünü tapdıq.
Hədəndi, ha hədəndi,
Dörd qırağı bədəndi.
Yaşıl vurdum, al çıxdı,
Görəsən bu nədəndi.
Hədəndi, ha hədəndi,
Qara bağrım zədəndi.
Bu kola bir od düşüb,
Görün dərdi nədəndi.
Hədi yavanı, hudu yavanı,
Altı ayağı var, iki dabanı.
Həftədə bir dəfə başın kəsərəm,
Nə qanı çıxmaz, nə canı.
Hələmə küpə, dələmə küpə,
Yüz il qalsa, çürüməz küpə.
Helində, ha helində,
Qanadları belində.
Gecə-gündüz yol gedər,
Yerindədi, yerində.
Həlmə, həlmə həlməsi,
Həlmə xatın düyməsi,
Hər kəs onu tapmasa,
Bir manatdır cərməsi.
Həm misdi, həm gümüşdü,
Ortası döyülmüşdü.
Həmişə gedər, mənzilə çatmaz.
Hənd oldu, ha hənd oldu,
Dəyirmana dən doldu,
Səksən ikicə taxta
Bir mismara bənd oldu.
Həpdi-həpə,
Qızıl küpə.
Dövran ötər,
Çiçək səpər.
Hər qurd ipək sarımaz,
Ayaq tutsa, yeriməz,
Min il min ilə qalsa,
Yaxşı-yaman çürüməz.
Hər tərəfi ağ qaya,
İçində sarı maya.
Hər-hər havası var bunun,
Zərdən çuxası var bunun,
Neşdərlənib dərmə-deşik,
Gözəl səfası var bunun.
Həri-həri həridən,
Hikmət gördüm dəridən,
Ağzı var irəlidən,
Buynuzları geridən.
Həsdədi, ay həsdədi,
Taxtı rəvan üstədi,
Bu yemiş nə yemişdi,
Bir budağın üstədi.
Həsdədi, ha həsdədi
Şəki-Şirvan üstədi,
Qırağı qızıl kərpic,
İçi badam üstədi.
Həsdədi, ha həsdədi,
Əlim kitab üstədi,
Meyvələrdə biri var,
Hamı onun üstədi.
Həşədə, ay həşədə,
Bir quş tutdum meşədə,
Atanın yeddi oğlu,
Hamısı bir peşədə.
Həşədən, ha həşədən,
Gün çıxıbdı meşədən.
Qırx padşahın oğlu,
Hamısı bir peşədən.
Həşədən, ha həşədən,
Bir səs gəlir meşədən.
Atamın beş oğlu var,
Beşi də bir peşədən.
Həşədən, ha həşədən,
Bir səs gəlir meşədən.
Atamın beş oğlu var,
Beşi də bir peşədən.
Həsən bəyim xəstədi,
Zənciri qəfəsdədi,
Nə yerdədi, nə göydə
Çərxi-fələk üstədi.
Həsenağa xəstədi,
Qolları qəfəsdədi,
Nə yerdədi, nə göydə
Çərxi-fələk üstədi.
Həşi dərili,
Huşu dərili,
Yazda əkili,
Payız dərili.
Hət ayaqlı, hüt ayaqlı,
Gümüş qatlı, lüt ayaqlı.
Həvəng-həvəng içində,
Həvəng də zəng içində,
Nə yerdədi, nə göydə,
Əsil firəng içində.
Həvəng-həvəng içində,
Həvəngi zəng içində.
Nə yerdədi, nə göydə
Əsil firəng içində.
Həyətdə dağ,
Pambıqdan ağ,
Evə gələr,
Suya dönər.
Heyva kimi sapsarı,
Nə heyvadı, nə darı.
Bir ağacdan dərərəm,
Ləzzətini görərəm.
Heyvandı heç səsi yox,
Üstündə pulları çox.
Hilidim, ha hilidim,
Kəsilər dilim-dilim,
Bir kəndi, qırx kilidim.
Hili-hilicə kəhər at,
Hilisi gözəl kəhər at,
Ayağında qıl sicimi
Düyünü gözəl kəhər at.
Hilim-hilim kəhər at,
Hilim mərcan kəhər at,
Ayağında qıl sicimi,
Səsi gözəl kəhər at.
Hilli-hillicə,
Ağzı qıllıca.
Himdi, himdi, o himdi.
Gözüm gözünə cimdi,
Yerin altında deyin
Gecə xidmətçi kimdi?
Hin hinində.
Şeytan tinində.
Altı ayağı var,
Quyruğu belində.
Hindi hindicə,
Burnu əyricə,
Hara gedirsən,
Bu yarı gecə.
Hini hinicə, burnu əyricə,
Hara gedirsən, bu yarı gecə.
Hini-hinicə,
Burnu əyricə.
Hər nəyə vursan,
Bölər ikicə.
Hürü-hürünü dindirər,
Hürü pərini dindirər.
Bizim evdə üç dilsiz var,
Biri-birini dindirər.
Xam gümüşə axşam səpdim darını,
Səhər durub dedim darı bəs hanı?
Xan bağında bir gül açıb bərki bəzəkdi,
Yaşıl çalır, al rəng alır, bəs o nədəndi.
Xanımların əlindədi,
Cümlə-cahan içindədi,
Xanım özü də içindədi.
Xanım-xatın düyməsi,
İlim xatun düyməsi,
Hər kəs onu tapmasa,
Yeddi manat cərməsi.
Xəlbir içində
Təpbəcə təzə
Yaşdır - qurumaz
Duzsuz çürüməz.
Xəncərimin ucu şişdi,
Çək, qıçıma batmış idi,
O necə şeydir, gül açmaz,
Bar verəmməz, özü bardı.
Xindaz-mindaz,
Yerə düşər sınmaz.
Xırda-xırda öldülər,
Qəbirlərə girdilər.
Beş-altı ay su verdim,
Dirçəlibən durdular.
Xub gözəldi hamıya baxır,
Ona baxana iynələr taxır.
Işım-ışım ışıldar,
İlan kimi xışıldar,
İlan deyil, yarpaqdı,
Yatdığı yer torpaqdı.
İçi darı, çölü sarı.
İçi qırmızı, çölü boz.
Üstü yemiş, içi qoz.
İki anası,
Beş-beş balası.
Onu tapmayan,
Ayı balası.
İki bacım var, bir boyda.
Biri durar, biri hayda.
İki dağ arasında -
Yunis balığı.
İki evin arası,
Döyülər nağarası.
İki fanar,
Gündüz yanar.
Gecə sönər.
İki küpə,
İki ağac,
Biri göydə,
Biri yerdə.
İki kürküm var -
On qardaşa çatar,
Bunu kim tapar?
İki öküz bir yerdə,
Biri aldı, biri çal.
Alı yatıb tərpənmir,
Çalı gedir hənir-hənir.
İki öküzüm var, biri göy, biri qızıl
Qızıl öküz yatar durmaz,
Göy öküz gedər, gəlməz.
İki qıçı var çarpazı,
Sıxsan parçalar atlazı.
İki quşum var, hərəsi bir tərəfdə,
Nə qədər baxıram, heç birini görə bilmirəm.
İki sərçənin dörd gözü,
İki çatının dörd ucu.
Oraq əyri, duz acı.
İki təndirdə bir kösöv.
İki yolum var, bir dirəyim.
İkiləyən qapa-qap,
Birin deyim, birin tap.
İlan yolu, keçi qılı,
Qatarlaşıb gedərlər hey.
İlim iynəsi var, bunun,
Zərli libası var, bunun.
İynə ilə dəlik-deşik,
Gör nə binası var, bunun.
İlim, ilim iynəsi,
İlin xatın düyməsi,
At ocağa, bas qucağa.
Getsin illər xəstəsi.
İlim-ilim düyməsi,
İlim xatın düyməsi,
Səksən səkkiz düymədə
Doxsan doqquz ilməsi.
İlim-ilim düyməsi,
İlim xatın düyməsi,
Hər kəs onu tapmasa,
On beş tümən cərməsi.
İnəyim var, eşikdədi,
Ayı, ili eşikdədi,
İldə bir kərə sağılar,
Özü yenə eşikdədi.
İnsan deyil, nəfəsi var,
Pələng deyil, nərəsi var.
Yeriyər dəmir üstündə,
Gah yeyin, gah da ahəstə.
İpsiz iynə, deşiksiz muncuq,
Allah düzər, adam üzər.
İriz-iriz gedirəm,
İrizbana gedirəm.
Gəncədə su içmişəm,
Xoruzbana gedirəm.
İşım-işım işıldar,
Yarpaq kimi xışıldar.
İtələdim novura,
Qulaqları dovura.
İynə gözündən baxar,
Hədəfinə od yaxar.
İynəsi çox,
Tikəni yox.
Əti dərman,
Özü heyvan.
Kağıza ot bükərəm,
Tez ağzıma dürtərəm.
Kardı, kordu gündüzlər
Vurdu, haydı gecələr,
Hansı quşdu döşü var,
Ağzında dişi var.
Kiçik-kiçik sandıqlar,
İçi dolu fındıqlar.
Kilid-kilid içində,
Kilid sandıq içində.
Binaya bir od düşdü,
Biz də yandıq içində.
Kişnə, kişnə, kəhər at,
Düzün saxla, pisin at.
Ayağmda qıl sicim,
Kişnə, gözəl kəhər at.
Kolları gəzər pusa-pusa,
Qıçları uzun, qolu qısa.
Kor öküz koldan baxır,
Ağzından ayran axır.
Körpü altda dörd barmaq,
Hasil olur yağ-qaymaq.
Körpü altdan saz gedər,
Qaqqıldayar, qaz gedər.
Kürün qırağı düzdü,
Sonası göldə yüzdü,
Oğlu şahlıq eləyir,
Anası hələ qızdı.
Qabırğası var, qanı yox.
Nəfəsi var, canı yox.
Qahqah qalası var bunun,
Qan piyalası var bunun,
Nə doğur, nə törəyir,
Pərvaz balası var bunun.
Qalın qamış içində,
Ala bir quş oturmuş.
Qalın qamış içində,
Xoruz xuda çağırır.
Qalın qamış içində,
Yumru xoruz çağırır.
Qalxdım təpəyə,
Düşdüm küpəyə.
Qaməti düz
İçi əyri
Kərpici daş,
Başında tac.
Səhər-axşam
Oxur bülbül.
Qanadı var uça bilməz,
Quru yerdə qaça bilməz.
Qanadı var uçmağa,
İynəsi var sancmağa.
Sevir işi, zəhməti,
Odur ki, var hörməti.
Qanadı var, quş deyil,
Buynuzu var, qoç deyil.
Qanadı var, quş deyil,
Dişləyir, ilan deyil.
Qapı dalında qaraca qul,
Əlini vurma, geridə dur.
Qapıbir qonşudurlar,
Bir-birini görmürlər.
Qapı-qapı,
Zəncir sapı.
Dörd budağı,
Bir yarpağı.
Qaq-qaq qalası var bunun,
Ağı, alası var bunun,
Yumurtlamaz, qaqqıldamaz.
Uçar balası var bunun.
Qar kimi ağdı,
Su kimi axdı.
Qara atı yağladım,
Qaya dibinə bağladım.
Qara atımı yağladım,
Qaya dibinə bağladım.
Qara bəy atdan endi,
Arvad-uşaq sevindi.
Qara dağ, əyri dağ,
İşıldar, fışıldar.
Qara dəvə çökdü yerə,
Bağırsağın tökdü yerə.
Qara eşşək, ağ palan.
Qara köpək qapıda yatar,
Qolu əyilər, belinə batar,
Nə hürər, nə də ki tutar.
Qara qatır, qapıda yatır,
Gəlib-gedənə şıllaq atır,
Yiyəsi gəlcək durub qaçır.
Qara qatır,
Bədlik satır,
Gecə gəzir,
Gündüz yatır.
Qara qatır,
Küncdə yatır.
Qara qayış dizdə qalır;
Açılmağı bizdən alır.
Qara qoçum yağlanar,
Meşələrdə buğlanar.
O necə qıfıldır ki,
Açarsızca bağlanar.
Qara qoyun ağ quzu doğar.
Qara qul qapıları gəzər.
Qara quş qanadın gərdi,
Başımın üstünə sərdi.
Qara quşu quyruğundan asarlar,
Ələ alıb düz qazana basarlar.
Qara sacın altı qara,
Dur üstündə ocaq qala.
Qara toyuğum
Qapıda yatar,
Yumurta tökər.
Qara toyuğun qanadı,
Kim vurdu, kim sanadı.
Yerə düşən bir danədir,
Çıxdı on beş, o nədir?
Qara toyuq qapıda yatar.
Qara toyuq qaqq elədi,
Qanadları şaqq elədi,
Dəmir salıb ürkütdüm,
Qapısını bərkitdim.
Qara toyuq qaqq elədi,
Qanadları şaqq elədi.
Qara toyuq qaqqıldadı,
Qanadları şaqqıldadı.
Qara toyuq qaqqıldar,
Qanadları şaqqıldar.
Qara toyuq qaqqıldar,
Qanadları şaqqıldar.
Uçsa ildırım çaxar,
Dumanı dağa qalxar.
Qara toyuq qarnı yırtıq.
Qara toyuq yer eşər,
Ağ toyuq suda bişər.
Qara toyuq, göy cücələr.
Qara toyuq, qaq elədi,
Qanadları taqq elədi.
Qara toyuq,
Qamı yarıq.
Qara xanım qamı yarıq,
İçi dolu qızıl balıq.
Qaraca kişi,
Əlində şişi,
Şişini əyər,
Toxumu səpər.
Qaradı gözü,
Uzundu sözü.
Qaradır, qarğa deyil,
Qanadlıdı, quş deyil.
Qoxu bilir, it deyil,
Şirni yeyir, bit deyil.
Qaranlıq damda at kişnər.
Qaranlıq damdan qulun mələr.
Qaranlıq evdə, bir qucaq yarma.
Qaranlıq yerdə kösöy bulanar.
Qara-qara qarğalar,
Hər qapıya yorğalar.
Qarğı qamış,
Ağza yapış,
Üstü deşik,
Gerisi beşik.
Qaşqa inəyi,
Bu gün itirdim.
Üç aya tapdım.
Qatarlanıb gedirlər,
Bizə salam edirlər.
Qatar-qatar söyüdlər,
Başı bağlı igidlər.
Qatar-qatar uçarlar,
Şahin görüb qaçarlar,
Gündüzləri otlayıb,
Axşamları uçarlar.
Qatbaqat döşək,
Tapmayan köşək.
Qat-qat qalası var bunun,
Qan piyaləsi var bunun.
Nə çalxalar, nə çıxardar,
Pərvaz balası var bunun.
Qat-qat qalası,
Qan piyalası.
Uçdu anası,
Qaldı balası.
Qaya altdan qaz gedər,
Burnun qulazlar gedər,
Bir il buğaya gələr,
Yeddi il boğaz gedər.
Qazdım, qazdım qum çıxdı,
Qumdan miranə çıxdı.
Bu gecə ölən oğlan
Sabah bazara çıxdı.
Qəndə bənzər dadı yox,
Göydə gəzər, qanadı yox.
Qəribəm, beş iyirmi,
Saymışdım beş iyirmi.
Yeddi buğda, bir salxım,
Dənəsi var beş iyirmi.
Qəssabbaşı, yüzbaşı,
Sənən bir at istərəm,
Nə erkək olsun, nə dişi,
Nə yayı görsün, nə qışı.
Qiblədən ulduz doğdu,
Ulduz ulduzu qovdu,
Anası beşikdəykən
Balası oğlan doğdu.
Qıllı qovaq dibində,
Paslı dəmir cingildər.
Qır at qovar, boz at qaçar,
Boz at qovar, qır at qaçar.
Qıraqları su, ortasında od.
Qırmızı divar üstə ağ fərələr düzülüb.
Qırmızı Məmməd, dur get,
Yabılarım sür, get.
Otuz iki qapının,
Kilidini vur, get.
Qırmızı misə dağ basdım,
Apardım bazardan asdım.
Qırmızı nar,
Hər evdə var.
Qırmızı toyuq bağda,
Dimdiyi var torpaqda.
Qırmızı xəşən,
Atılıb-düşən,
Dəyirmanlardan
Təndirə düşən.
Qırx kişi var bir boyda, bir biçimdə,
Yatıb hamısı bir sandıq içində,
Sandıq da babamın şalvar cibində.
Qırxca dənə gözü var,
Qıllıcana üzü var.
Qıvrılmış ilan
Adam belində.
Quyruğu ilə
Başı bir yerdə.
Qızıl ağac yırğandı,
Sırğaları sallandı.
Qızıl ləyən, qızıl tas,
Birin götür, birin as.
Qızıl öküz yatdı, qalxmadı,
Boz öküz getdi, gəlmədi.
Qızıl tas, gümüş tas
İki siçan oyunbaz.
Qızılgül beçə verdi,
Sana gör neçə verdi?
Yarpaqsız ağac gördüm,
Torpaqsız beçə verdi.
Qızılgül pardaxlandı,
Qol atıb çardaxlandı,
Torpaqsız yerdə bitdi,
Yarpaqsız budaqlandı.
Qoca babam allandı,
Qızıl toyuq sallandı.
Qoca kişi dağdan şələ endirir.
Qoyun dərisi,
Duzludu tərsi.
Yumru küpədi,
Başı təpədi.
Qoyun deyil, otlayır,
Toyuq deyil, yumurtlayır.
Qoz ağacı başında,
Lənkəranın tuşunda,
Əlli-altmış yaşında,
Deyər oğlanam, oğlan.
Qoz ağacın oyarlar,
Üstünə tel qoyarlar,
Vaxtsız durub ağlasa
Qulağını burarlar.
Qucağa alırsan ağlayır,
Yerə qoyursan kiriyir.
Qulaq üsdə quş yatar.
Qurd quyuda, qulaqları bayırda.
Quru qovaq içində qudurmuş ilan.
Quru yerin qurbağası,
Gamış balasından böyükdür.
Quş deyil, qanadı var,
Quşlardan yeyin uçar.
Quş yuvasındın çıxdı,
Geri dönə bilmədi.
Quşum nə yaxşı quşdu,
Üzü qibləyə tuşdu,
Ot otlar gomuş kimi,
Su içməz, necə quşdu?!
Qutu-qutu içində,
Nərgiz qutu içində,
Babamın bir quşu var,
O da qutu içində.
Qutu-qutu içində,
Qutunun lap içində,
Gözəl bir əl yaylığı (nənəmin əl yaylığı),
O da qutu içində.
Qutu-qutu içində,
Sandıq qutu içində
Fatmanın ağ yaylığı
O da qutu içində.
Quyruqlamasan, dama girməz,
Girsə də yemək yeməz.
Quyu dibində bir damla qan.
Quyu içində ilan,
Ağzında vardı mərcan.
Lalalar, ay lalalar,
Laladan piyalalar,
Qol-budağı çiçəklər,
Köklərindən balalar.
Lalalar, ay lalalar,
Ortası al, çölü yaşıl, lalalar,
Ağıllılar ağıl ilə taparlar,
Ağılsızlar qəm evinə batarlar.
Lək-lək, nə sarımsaq ək, nə soğan,
Gah yuxarı, gah aşağı gərdişi dövran.
Ləkləmişəm, əkməmişəm.
Lələyəm, lələndiyim,
Bələyə bələndiyim.
Əkdim, biçdim, sovurdum
Belimə şələndiyim.
Ləyəndə, ay ləyəndə,
Gül boynunu əyəndə,
Yeyilər kal vaxtında,
Yemək olmaz dəyəndə.
Malın gəlir enişdən,
Qulaqları gümüşdən,
Züy vurub üzər hərdən,
Çaydan, göldən, dənizdən.
Maral-maral inəyim,
Qarnı xaral inəyim,
Su içməz, ot otlamaz,
Çəpər yaran inəyim.
Maral-maral öküzüm,
Qarnı xaral öküzüm,
Düz yerdə gəzə bilmir,
Çəpər yaran öküzüm.
Mavi atlas,
İynə batmaz,
Qayçı kəsməz,
Tərəzi çəkməz.
Mavi atlas,
Ortasında
Bir qızıl tas.
Məmmədbağır bağında,
Gül bitər budağında,
Yel vurar yelləndirər,
Sırğası qulağında.
Məmmədəli deşikdə,
Qulaqları eşikdə.
Məmmədəli ilikdən,
Bir kürkü var sümükdən.
Dağdan atsan əzilməz,
Bir təpiyə dözəmməz.
Məmmədiyar, əyri diyar,
Dörd lap-lap, iki çip-çip.
Mən aşiq vecə verdi,
Baş üstə becə verdi,
Torpaqsız yerdə bitmiş,
Yarpaqsız qıça verdi.
Mən aşıq, bayı keçdim,
Kasıbı bayı keçdim.
Altı camış, yüz keçi
Əlimdə çayı keçdim.
Mən aşiq, içi dəri,
İçinin içi dəri,
Aşıq bir loxma yeyib,
Üzü ət, içi dəri.
Mən aşiq, təknədədim,
Gül açıb tək, nədəndir?
Doxsan kişi, yüz arvad,
Hamısı Təknədəndir.
Mən aşiq, tut ağacı,
Tut bitmiş tut ağacı
İki yerdən ağzı var.
Bir yerdən tutalğacı.
Mən aşıq, yüz yer aşar,
Basılmış yüz il yaşar,
Budağın kənarında
On kotan yüz yer aşar.
Mən aşiqəm könüldən,
Xəbər alın əmirdən.
Bu gün bir nübar yedim,
Budaqları dəmirdən.
Mən aşiqəm xam durmuş,
Bişməmişdən xam durmuş,
Yerlə göy arasında,
Gördüm bircə dam durmuş.
Mən aşiqəm, ay mələr,
Bulud altdan Ay mələr.
Dəryada bir gül bitib,
Su deyibən ay mələr.
Mən aşiqəm, bir ata,
Bir oğuldu, bir ata,
Həştad dəvə, qırx qatır
Yüklənibdi bir ata.
Mən aşiqəm, bir ata,
Bir oğuldur, bir ata,
Səksən keçi, yüz qoyun,
Yüklənmişdi bir ata.
Mən aşiqəm, düz bağlar,
Əyri çəkər, düz bağlar,
Aşıq bir hikmət görüb,
Od içində buz bağlar.
Mən aşiqəm, düz yerdə,
O göydədi, biz yerdə.
O yer olmaz keçməsin,
Salmaz bircə iz yerdə.
Mən atamın vəznəsiyəm,
Cibinin xəznəsiyəm.
Atam mənim oğlumdu,
Mən atamın yeznəsiyəm.
Mən baxıram, o da baxır.
Mən baxıram, o yan qaçır.
Mən gedərəm, o qalar.
Mən gedirəm, o da gedir,
Mən gəlirəm, o da gəlir.
Mən getdikcə o uzanır.
Mən qalıram, o gedir.
Mən tərs oğlu tərsəm,
Özümə oyandam,
Özgələrə tərsəm.
Məni təkcə yeməzlər,
Mənsiz də xörək olmaz.
Mənim beş qardaşım var,
Biri hər gün danışar,
İkisi qulaq asar,
İkisi durub baxar.
Meşədə bir qız gördüm, gözləri şəhla,
Düşdüm onun izinə, qaldım tək-tənha.
Meşədə kəsdilər başın
Şəhərə atdılar leşin.
Suya saldılar, batmadı -
Oda atdılar, yandı.
Meşədə, ha meşədə,
Beş qardaş var meşədə,
Beşi də bir peşədə.
Meşədi, çəməndi oylağım mənim,
Özümnən yekədi papağım mənim.
Midili-midi üzlücə,
Midili siçan üzlücə.
Midili, hara gedirsən,
Yüz min cida üzlücə.
Milit-milit,
Qapısı kilit,
Ya bunu tap,
Ya burdan get.
Milli-milli mərcümək,
Şirin dilli mərcümək,
Aləmi gəzdi, gəldi,
Başı güllü mərcümək.
Min bir oğul, bir ata -
Hamısı minib bir ata.
Min minarə
Dibi qarə,
Yüz min çiçək,
Bir yarpaq.
Minarə, ha minarə,
İçi tamam qan-qarə.
Təpəsi açıq olur,
Dibi də ki, lap qarə.
Mindim törəməzi, tutdum tükənməzi,
Getdim qaltan qaza.
Mücürü, ay mücürü,
İlişdirdim ucunu,
Yeddi qatar nər gərək,
Çəkə onun gücünü.
Müşkülü müşkül açar,
Gündə bir, saatda iki,
Həftədə üç gül açar.
Nağara, ha nağara,
Dırmaşar ha divara.
Nağaraçı nağara çalır,
Nə nağarası var, nə çubuğu.
Namazlıyam namazı,
Almışam dəstəmazı,
Məçidim su, qibləm ət,
Harda qılım namazı.
Nar da var, nar da var,
Nardan şirin harda var?
Əl tutmaz, bıçaq kəsməz,
Ondan şirin harda var.
Nazik-mazik culfa toxur,
Heç kim onu örtdüyü yox.
Nə baltadır, nə kərki,
Bütün kəsərdən iti.
Nə burda var, nə orda
Doludur Naxçıvanda,
Hər şeyi dadlandırır,
Halvanı bulandırır.
Nə daşı var, nə taxtası,
Nə zəri var, nə baftası.
Çaylar üstə körpü salar,
Sütunları sudan olar.
Nə dərd bilər, nə kədər,
Mən gedərəm, o gedər.
Nə dili var, nə ağzı
Nə tarı var, nə sazı,
Hər yerdən xəbər verər,
Oxuyar xoş avazı.
Nə ələ var, nə ayağı,
Eşər, tökər torpağı.
Nə ələnməz, nə bələnməz
Ocaq başına gələnməz.
Nə əli var, nə ayağı
Dağıdar dəli sayağı.
Şıqhaşırıq açar qapı.
Nə əli var, nə ayağı,
Nə başı var, nə qulağı,
Gah ağladar, gah güldürər.
Nə əli var, nə ayağı,
Qoca kişi yer qazır.
Nə evdədi, nə çöldə,
Nə göydədi, nə yerdə.
Nə gecə yatar,
Nə suya batar.
Nə gümüşdür, nə qızıl,
Suya girər islanmaz,
Yerə düşər paslanmaz.
Nə qapısı var, nə bacası
İçi dolu sərçə balası.
Nə yerdədi, nə göydə
Cümlə-cahan içində.
Nə yerdədir, nə göydə
Həlqə vurub bir yerdə.
Nə yerdədir, nə göydə,
Zəncirgəsi əlində.
Nə zərrindir, nə bafta,
İçində yaşıl tafta.
Nədəndi, ay nədəndi,
Bağrım zədən-zədəndi.
Ağacında od yanar,
Yarpağı göy nədəndi?
Nədəndi, ay nədəndi,
Dərmə, nazik bədəndi,
Plov üstə məskəni,
Görən rəngi nədəndi?
Nədəndi, ha nədəndi,
Bağrım başı zədəndi,
Yarpağmda od yanar,
Ağacı göynədəndi.
Nədəndi, ha nədəndi,
Bağrın başı zədəndi,
Qırağı su, içi od,
Gedin görün nədəndi.
Nəfəsi var, qanı yox,
Cəsədi var, canı yox.
Nənəmin bir quşu var fırlanar,
Quyruğundan çatı, gəbə sallanar.
Nər kimidi, nər deyil,
Rəngi qara qır deyil.
O hanı, ha o hanı,
Çaxmaq hanı, qo hanı,
Səksən səkkiz dəyirman,
Doxsan doqquz no hanı?
O hansı ağacdı ki,
Kökü havada durar,
Budaqları yerdədi.
O hansı anadı ki,
Udar balalarını.
O hansı bağdı ki,
Torpağın əkmək olmaz,
Çınqılın çəkmək olmaz.
O hansı dağdır ki, qarı əriməz.
O hansı bağdır ki, barı dərilməz.
O hansı heyvandı yuvasım çiynində gəzdirir?
O hansı heyvandı, anadan saqqallı doğular?
O hansı quşdu ki,
Bir qanadı ağdı,
Bir qanadı qara.
O hansı quşdu yazı, yayı işləyər,
İnsan kimi özünə azuqə yığar?
O hansı quşdur,
Yuvasından çıxdı,
Girə bilmədi.
O kimdir ki, dərdüməndi iftadə,
Dünya qəmindən azadə?
O nə ilandı ki, atəşpərəst,
Kimə soxsan deşər, eylər şikəst.
O necə ağacdır ki, gündə bir yarpaq salır.
O necə göldür, suyunu içmək olmaz,
O necə dağdır - otun biçməklə qurtarmaq olmaz.
O necə quşdu ki,
İnsan kimi süd əmər.
O nədi ki, Allahın felində,
Bəndənin əlində,
Quyruğu belində.
O nədi ki, bədənə peyda,
Onsuz olmaz şühəda?
O nədi ki, bədəni gildən,
Burnu oddan.
O nədi ki, bir quyu,
Quyunun içində suyu,
Suyun içində ilan,
İlanın ağzı yanan.
O nədi ki, boyanıb boyaqsız*.
O nədi ki, cəsədi var, qanı yox.
O nədi ki, daşdan köynək geyinər?
O nədi ki, dayanıbdı dayaqsız,
O nədi ki, boyanıbdı boyaqsız.
O nədi ki, dayım uzun,
Qurşağı gödək.
O nədi ki, dizlərindən asılar.
O nədi ki, doğur əlsiz-ayaqsız.
O nədi ki, dörddür, beş deyil.
O nədi ki, düzülər,
Vədəsində üzülər,
Ayağından su içər,
Təpəsindən quzular.
O nədi ki, əl vursan qam tökülər.
O nədi ki, əlsiz-ayaqsız,
Dırmanır nərdivansız.
O nədi ki, əti haram, südü halal.
O nədi ki, əti qoyar, sümüyü yeyər.
O nədi ki, evə girməz,
Sədaqəti eldə gəzər.
O nədi ki, əyə-əyə hamıya dəyə?
O nədi ki, əyri ayaq, çəpbəl qulaq,
Dodağı mırıq, ağzı cırıq.
O nədi ki, gecə gəzər aylı xan,
Gündüzü də yaylı xan.
Göy otların başında,
Düymə düzər aylı xan.
O nədi ki, gecə-gündüz beli bağlı.
O nədi ki, gələn yaz,
Gələn qışdı, gələn yaz.
Qış bir xörək bişirdi,
Yağın tökdü gələn yaz.
O nədi ki, göydən yerə sallanır.
O nədi ki, gündüz gözü korşalır,
Gecə od tutub yanır.
O nədi ki, içində qışdır,
Çölündə bahar.
O nədi ki, ikidir, üç deyil.
O nədi ki, işığı var, istisi yox.
O nədi ki, iynəsi çoxdu,
Sap yeri yoxdu.
O nədi ki, kök atar, yarpaq çıxarmaz.
O nədi ki, nə ağdı, nə sarı,
Bir gözəl ağacda bitər saqqalı.
O nədi ki, öz məzarın özü qazar.
O nədi ki, özü var, kölgəsi yox?
O nədi ki, özü var,
Camalı var, gündə iki saat ömrü var.
O nədi ki, qulağından kəsilər.
O nədi ki, saqqalı yerdə,
Ayaqları göydə.
O nədi ki, şəni qıllı siyahkar,
Yağar cismindən yaz, yayı, qışı qar.
O nədi ki, silahı yox atışar,
Atışıban bir-birinə qarışar.
O nədi ki, tut ucundan göyə çıx.
O nədi ki, vəzndə yüngül,
Qiymətdə ağır.
O nədi ki, yaşı çoxdu qocalmaz,
O nədi ki, gəzər, məkanı olmaz,
O nədi ki, nə əskilməz, nə dolmaz.
O nədi ki, yeməyi benzindi,
Ayaq rezindi.
O nədi ki, yetmiş iki dil bilir.
O nədi ki, zirzəmidə qışlağı,
Dərisi var, tükü yox.
O nədi ki,
O gözünü yumanda,
Dünya zülmət görünür.
O gözünü açanda
Aləm nura bürünür.
O nədi ki,
Otuz səkkiz paltar geyir,
Hamısı düyməsiz.
O nədi ki,
Qış göyərir,
Yaz qızarır,
Payız qaralır.
O nədi ki,
Samanı uçur,
Dənəsi qalır.
O nədi tək-tək alı
Bağında tək-tək alı.
Canı var, cəsədi yox.
Nəfəsin tək-tək alı.
O nədir hər şey içində.
O nədir ki, adamda var, adı yox.
O nədir ki, ağ gümüş,
Çəkic altda döyülmüş,
Hər tərəfi ərəbcə,
Hörüm-hörüm hörülmüş.
O nədir ki, ağzı dəmirdən,
Dili kəndirdən.
Üstü ocaq, altı su.
O nədir ki, altı cəhənnəm,
Üstü su.
O nədir ki, balaca üzüdü,
Min iki gözüdü.
O nədir ki, baldan şirindi, zəhərden acı?
O nədir ki, başın kəsməsən yeriməz.
O nədir ki, bədəni içərido,
Başı eşikdə.
O nədir ki, çəkdikcə gödəlir.
O nədir ki, cismi arıq
Ənsəsi yumru, burnu yarıq.
O nədir ki, gecə-gündüz yol gedir.
O nədir ki, gecə-gündüz zarıyar,
Dəmir qapı vaxt çarxına sarıyar.
İki qardaş yazdığım sanıyar,
Hər tayı da bir-birini tanıyar.
O nədir ki, gedər-gedər nəhanı?
O nədir ki, kəşf eləyər cahanı?
O nədir ki, gedər-gələr görünməz.
O nədir ki, gedər-gələr nihani
Gəzər cümlə cahanı.
O nədir ki, gəmiyə minər,
Ayağın sallar.
O nədir ki, göydən yerə sallanır,
O nədir ki, hər nə versən allanır,
O nədir ki, göbəyindən nallanır.
O nədir ki, qatarlanıb gedər hey!
O nədir ki, hara gedər,
Oğlu qarnında fəryad edər.
O nədir ki, həm kiçikdir, həm böyük,
Arxasında var onun bir özgə yük.
O nədir ki, həmişə başı üstə yeriyər.
O nədir ki, hər yana işıq salar.
Öz dibinə yox.
O nədir ki, ildə doğar ayaqsız.
O nədir ki, nə qanı var, nə sümüyü.
O nədir ki, oxu da tük, yayı da tük.
O nədir ki, özü ətdir, yediyi sümük.
O nədir ki, qarnı tox,
Kölgəsi yox.
O nədir ki, qaya üstə iki bulaq.
O nədir ki, qoz qabığına girər,
Qala qapısına sığmaz.
O nədir ki, səhər dörd,
Günorta iki,
Axşam üç ayaqlı.
O nədir ki, toyuqdan alçaq, adamdan hündür.
O nədir ki, uzağı yaxın eylər.
O nədir ki, vurdum yerə, qalxdı göyə.
O nədir ki, yayda donar,
Qışda əriyər.
O nədir ki, yer-göy onun içindədi.
O nədir ki, yeriyər, yeriyər- un qusar.
O nədir ki,
Atdan hündür,
İtdən alçaq.
O nədir saymaq olmaz
Olmasa qalmaq olmaz.
O nədir, dərya kimi bulanmaz,
O olmasa, bütün dünya dolanmaz.
O nədir, mələr keçər.
O nədir, dələr keçər
Yarası yox, qanı yox.
O nədir, nəfəssizdi,
Bülbüldü, qəfəssizdi.
Uçanda quş tək uçar,
Canı yox, nəfəssizdi.
O tayda duran kişi,
Əlində dəmir kişi,
Bizə bir ulaq göndər.
Nə erkək, nə də dişi.
O tayda duran kişi,
Əlində Quran kişi,
Atama de, ət alsın,
Nə erkək, nə də dişi.
O tayda durar, gedər,
Boynunu burar gedər.
Bir sürüyə girəndə
Qırxını qırar gedər.
O taydan gəlir fil,
Yükü zəncəfil,
Ölüdən törəmiş,
Gəl sən onu bil.
O üzü qaya,
Bu üzü qaya,
Atıldım mindim
Dəryada daya.
O yam taxta,
Bu yanı taxta,
İçində ağca maya.
O yana gedər hi-hi,
Ayaqsızdı hi-hi,
Dayaqsızdı hi-hi.
O yanda bir qoç durub,
Buynuzların düz burub,
Cümlə aləmi udub,
Hələ yerində durub.
O yanı daş, bu yanı daş,
İçində qırx-əlli baş.
O yanı mərmər, bu yam mərmər
İçində bir nazənin pərvər.
O yanı qac, bu yanı qac,
İçində odlu ağac.
O yanı qaya, bu yanı qaya,
İçində ağca maya.
O yanı qaya,
Bu yanı qaya,
İçində sarı maya.
O yanı sarı taxta,
Bu yanı sarı taxta,
Ortası yaşıl bafta.
O yanı taxta
Bu yanı taxta,
Yumru bəy otaqda.
O yanı taxta, bu yanı taxta
İçində alabaxta.
O yanı taxta,
Bu yanı taxta,
Şaqqulu bəy otaqda.
O yanı yastı,
Bu yanı yastı,
Dörd ayağmı,
Yerə nə basdı.
Ocaq başında qara öküz.
Odda yanmaz,
Suda batmaz.
On beş gün düz şahlıq etdi,
On altıda köçüb getdi,
Otuzunda nadan oldu,
On dörddə kamala doldu [yetdi].
On inəyim var, onu da təpəldi.
Ondan qalın yox,
Ondan şirin yox,
Ondan gəzəyən yox.
Onun adı pəridi,
Könlümə müştəridi.
Axşam anadan oldu,
Səhər durdu yeridi.
Oraq əyri, duz acı,
İki sərçənin dörd gözü.
Ot yeyər inək deyil,
Yumurtlar, toyuq deyil.
Otdur, atdır,
Beymuratdır,
Dişləyəndir,
Dişi yoxdur.
Otlarda necə otdu
Nə dişi var, nə ağzı,
Dişləyir heyvan kimi.
Oturmuşdum səkidə,
Ürəyim səksəkədə.
Göydən bir alma düşdü,
Bir qızıl nəlbəkidə.
Otuz iki -
Qılınclı qoşunun
Bir ət sərkərdəsi var.
Özü ağ, balası sarı.
Özü ala,
Yeri tala,
Para-para,
Qəlbi qara.
Özü bir barmaq, saqqalı qırx barmaq.
Özü burda,
Saqqalı damda.
Özü çalır, özü oynuyur.
Özü dəmirdən,
Quyruğu kəndirdən.
Özü əyri, yolu düz.
Özü həştə,
Ünü qəştə.
Özü qara, sözü ağ.
Özü yeməli, içi geyməli.
Palıdın parası,
İçinin tarası,
Onu tanımayan,
Şeytanın balası.
Pəsdədi, ha pəsdədi,
Şəki-Şirvan üstədi,
Yemişlərdən hansıdı,
Çəyirdəyi üstədi?
Pirəm,pirəm içində
Saqqalı pirəm içində.
Püstədi, ha püstədi,
Taxtı rəvan üstədi,
Camış kimi ot otlar,
Su içməyə xəstədi.
Rəfdə var fincan,
İçi dolu mərcan.
Rəngbərəngdir gül kimi,
Qanadı var tül kimi,
Uçur bağda, çəməndə,
Çox yüngüldür tük kimi.
Rizhariz gcdirəm,
İrizbana gedirəm,
Gölməçədən su içib,
Xoruzbana gedirəm.
Sabahdan durdum,
Sənə zillədim.
Sağsağan səkər,
Bildirçin ötər,
Qazlar qaqqıldar,
İliyin tökər.
Sağsağan səkər,
Quyruğun bükər,
Qaz qaqqıldar,
Yumurta tökər.
Sağsağanlar qaqqıldar,
Başı mənim əlimdə,
Doqquz qovaq dillənər,
Tacı mənim əlimdə.
Salamməleyk ustalar,
Dirilsin qoy xəstələr,
Quşlardan hansı quşdur,
Bağırsağın dəstələr.
Salxım-salxım sallanar,
Çox qaldıqda ballanar.
Göydə nərdivan olsa,
Çıxar ordan sallanar.
Sandıq sandıq içində,
Qızıl sandıq içində,
Araza bir od düşdü,
Biz də yandıq içində.
Sapsarıca yemişəm,
Ərəbidən gəlmişəm.
Baldan şirin dadım var,
Adda-sanda adım var.
Saqqalı uzun bəyzadə,
Gedər qabaqda haramzade.
Saqqalı uzun sallanar,
Dağa-daşa dırmanar.
Sarı abası var bunun,
Büzmə yaxası var bunun,
Üstü çopur, içi dilim,
Gör nə səfası var bunun.
Sarı atım, sapba atım,
Sarı qayadan keçməz atım.
Sarı atlas, iynə batmaz,
And içər, piyada getməz.
Sarı buğda çəməndə kökələr.
Sarı saqqal,
Uzun hoqqar,
Onu tapmıyan,
Olsun naqqal.
Sarı təpə, qara meşə.
Sarıca kişi yer dələr.
Sarıdı sətlan kimi,
Aladı qətran kimi.
Boynu uzun qaz kimi,
Yumrucadır qoz kimi.
Sarıdı, ağdı rəngi
Gecələr o saz çalır,
Mən oynaram diringi.
Sarıdı, zəfəran deyil,
Qanadlıdı, quş deyil.
Yediyi gül-çiçəkdi,
Nəcisi çox göyçəkdi.
Sarıdı, zəfəran deyil,
Girdədir, girdəkan deyil,
Yazılıdır, Quran deyil.
Sarıdı, zəfəran deyil,
Yazılıdı, quran deyil,
Buynuzludu, qoç deyil.
Sarı-sarı sandıqlar,
İçi dolu fındıqlar.
Sarı-sarı sandıqlar,
İçi dolu fındıqlar.
Sarı-sarı sarmağım,
Sarı gözə barmağım.
Satmaq olmaz,
Dəyişdirib
Malı mala
Qatmaq olmaz.
Səhər çağı sarıca qız,
Yığdı balaların başına,
Otdu dız-dız ağladı.
Səhər gül kimi açır,
Aləmə nurun saçır.
Səhərdən durar, dalıma minər.
Səhərdən duraram, haçaya minərəm.
Haçasız heç yana getmərəm.
Səkidə gəzər, yumurta tökər.
Səkidə yatar, yumurta tökər.
Səkkiz dartan, bir yırtan.
Səkkizi sərcan,
İkisi mərcan,
Dördü də ki, xan.
Səməndin ayaqları,
Əlindədir ayaqları,
Üç başı var, altı gözü,
Səkkiz onun ayaqları.
Səpdim gecə noxudu,
Səhər gördüm yoxudu.
Səssiz göldə it hürər.
Siçan görsə dişin açar,
Quş görəndə qanad açar.
Sıpa gödəni,
Eşər təpəni.
Sornic altda iki toyuq,
Biri isti, biri soyuq.
Su içində od.
Su üzündə ağca fərə.
Sübhdən nişanı var,
Üzündə qeyrəti var.
Al osmanda cəngi var,
Quyruğunda rəngi var.
Süd nədi, süzgəc nədi?
Süzdüyüm süzgəcdən nədi?
Dünən sağdım, bişirdim,
Süd olmadı, bəs nədi?
Suda balıq,
Quyruğu yanıq.
Suda bitər,
Suda itər.
Suda doğular,
Suda ovular.
Suda gəzər canı yox,
Boğazlasan qanı yox.
Suya atsan o batmaz,
Quruda yatsa qalxmaz.
Sudan çıxıb daş deyil,
Qanadlıdı, quş deyil.
Sularda batar,
Quruda yatar,
Hoppanar-düşər,
Ordları şişər.
Sulu yerdə kişnər.
Susuz yerdə qışlar.
Suya düşər islanmaz,
Yerə düşər paslanmaz.
Suya girdi dağıldı,
Sudan çıxdı yığıldı.
Suya girər islanmaz,
Yerə düşər paslanmaz.
Suya girər lillənər,
Sudan çıxar dillənər.
Suya girər lillənər,
Sudan çıxar dillənər.
Suya girər millənər,
Sudan çıxar, dillənər.
Suya girər, bir olar,
Sudan çıxar, min olar.
Şappaz, ha şappaz,
Qayadan qopmaz.
Nə yük götürməz,
Nə pula getməz.
Şappır-şuppur çay keçdim,
Şapırına batmadım.
Qırmızıdan don geydim,
Nişanəsin tapmadım.
Şəhəri var, evi yox.
Meşəsi var, ağacı yox.
Dənizi var, suyu yox.
Şəhrəbanı gəzər obanı,
Altı ayağı, iki dabanı.
Şəkli işıqdan,
İpi var mıxdan.
Şit bişmiş aş,
Köşək elə daş.
Tabaq qabaq içində,
Sübhü sabah içində,
Dayanıb ayaq üstə,
Ətri də var içində.
Talalar, ha talalar,
Talaya od salalar,
Nə erkəyi, nə dişisi balalar.
Tap düşdü qabaqlandı,
Qapısı tamam bağlandı.
Tap tapmaca,
Gül yapmaca,
Məməli xatın,
Dişləri yox.
Tap tapmaca,
Qulaqları yappaca,
Yatanları oyadır,
Süleyman papaqlıca.
Tap, - dedim, tapış, - dedim.
Gül buxaqdan yapış, - dedim.
Adam feli, keçi qılı,
Qatarlanıb gedir, - dedim.
Tapdım bir haça,
Lazımdır saca.
Atdım kor itə
İt də lap qoca.
Tapı-tapı,
Kərki sapı.
Altı gülü,
Beş yarpağı.
Tap-tapı, dəmir qapı,
On iki budaq, iki yarpaq.
Tap-tapmaca,
Gül yapmaca,
Deşiklədim
Atdım saca.
Tap-tapmaca,
Qab altdaca.
Tap-tapmaca,
Qab atdaca.
Taqqır-tuqqur ləzgilər,
Bizə qonaq gəldilər.
Qoyun-keçi yunundan
Evə palaz sərdilər.
Tat-tatını götürər,
Tat oğlun götürər.
Oğlu yarpaq götürər,
Yarpaq torpaq götürər.
Taxçadan düşdü, tap elədi,
Gülsənəm onu hap elədi.
Taxta dəmir,
Gah əyilir,
Gah düzəlir.
Taxtadan atı,
Dəmirdən qatı.
Bəndə əlində,
Kürəkdən qatı.
Tək çərdəkli yemişəm,
Nəbatdan da şirinəm.
Təkər üstündə zəbərcat,
Gəlin barmağına hacət.
Tərəzi var, təngi var,
Hər bir rəngdə rəngi var.
Tərəzi var, təngi var,
Hər bir rəngdən rəngi var.
Salıb üstə oturram,
Həngi var, ahəngi var.
Tərəzidə çəkilməz,
Bazarlarda satılmaz,
Baldan şirin dadı var,
Yemək olmaz, canı var.
Tikan dibində qıllı yumaq.
Torpaq deyil, daş deyil,
Quru deyil, yaş deyil,
Buynuzu var, qoç deyil,
Qanadlıdır, quş deyil.
Torpaqdan lülə,
Ətdəndi güllə.
Toxum əkdim, yarpaq bitdi,
Yarpağın qocalar diddi.
Toyda, düyündə gəzər,
Səsi aləmi bəzər.
Qabırğası qatbaqat,
Gah yavaş, gah da bərk dart.
Tullananda cüt atar,
Alacası qıçında.
Tut ağacı, üzü pərdə,
Barmaq gəzər pərdə-pərdə.
Gah dərində, gah zərində,
Ağlar ahu-zar dilində.
Tutdum quyruğundan,
Çıxmadı buyruğumdan.
Tut-tut tuburğu,
Tutda bitər tuburğu.
Tutdan bir şüy çıxıbdı,
Nə tutdu, nə tuburğu.
Tu-tu tuburğu, tutar yatar tuburğu
Yüz il, min il gün dəysə, çürüməz heç tuburğu.
Uçan bir quş kənəkdir,
İşi tamam kələkdir,
Dəyirmana can verər,
Xırmana da gərəkdir.
Ulama, ay ulama,
Nafıl oxu dolama,
Gündüz gedər şah bağına,
Gecə gələr salama.
Uyumamış dələmə,
Düşüb səsi aləmə.
Üç həftənin içində,
Diri düşmüş aləmə.
Uzanar, ha uzanar,
Qollarınnan balalar.
Uzaqdan baxaram ağarar,
Yaxına gedərəm bağırar.
Uzaqdan baxdım heç nə yox,
Yaxına getdim, sayı çox.
Yük aparır hara day,
İncə belli qara day.
Uzaqdan baxdım yaman çox.
Yanına getdim, heç nə yox.
Uzaqdan baxırsan qaracadı,
Yaxına gəlirsən ölücədi,
Barmaq sox gözünə diricədi.
Uzaqdan gördüm çalı-çəpər,
Yaxına getdim, məni çəkər,
Əlimə alsam qanı damar,
Ağzıma qoysam, qənd-şəkər.
Uzun ağacı ovarlar.
Başına papaq qoyarlar.
Uzun bağırsaq başı təpəl.
Uzun boy, qısa ayaq,
Gəzər yastıyapalaq.
Uzun boylu,
Qızıl donlu,
Ağ köynəkli,
Əlfı ağa.
Uzun dirək içində odlu külək.
Uzun hacı, kök hacı,
Duman başının tacı.
Uzun qız evləri gəzər.
Uzun qız oba gəzər,
Xamırnan özün bəzər.
Uzun qız tək ayaqlı,
Yumarlanar lovğa gəzər,
Gedib-gəlib xamır əzər.
Uzun qız uzanar,
Özünə köynək qazanar.
Uzun qızım uzanar,
Həftədə bir bəzənər.
Uzun qızın kölgəsi yox,
Müştərisi hər şeydən çox.
Uzunca qız uzanar,
Özünə yem qazanar.
Uzundu boyu
Ağdı qanı,
Sudu canı.
Uzun-uzun dərvişlər,
Gecə bizə gəlmişlər.
O qədər oynamışlır,
Xurd-xəşıl olmuşlar.
Uzun-uzun kişilər,
Başların, ayaqların,
Divarda gizlətmişlər.
Uzun-uzun qayışlar,
Gedər Gəncədə işlər.
Uzun-uzun qayışlar,
Gedib Gəncədə işlər.
Uzun-uzun söyüdlər,
Beli bağlı igidlər.
Uzun-uzun ulama,
Ucuna qıl dolama,
Bizim ala kəkliyin,
Yumurtasın kim ala?
Uzun-uzun ulama,
Ucuna qıl dolama.
Gedər uca dağlara,
Gələr bizə salama.
Uzun-uzun ulama,
Ucuna sap dolama.
Gedər bəyin yanına,
Bizə gəlməz salama.
Uzun-uzun uzanar,
Al yaşıla boyanar.
Qırmızıdan don geyər,
Ərş üzünə uzanar.
Uzun-uzun uzanar,
Həftədə bir bəzənər.
Uzun-uzun uzanar,
İpdən tutub sallanar.
Uzun-uzun uzanar,
Özünə köynək qazanar.
Uzun-uzuncuğum,
Gödək qılıncım,
Şədəro bürcüm,
Şəddə qurşağım.
Üç ata minib, özü piyada gedir.
Üç ayaqlı bir kişini,
Balaca uşaq itələr.
Üç bacı bir-birini qovar.
Üç bulağım var -
Biri şirin,
Biri acı,
O biri şor.
Üç dərviş bir quyuya baxır.
Üç dükanım var,
Bir-birindən fruş,
Biri atlas fruş,
Biri fəs fruş,
Biri də alaca fruş.
Üç qardaş bir-birinin üstünə çıxdılar.
Biri dedi: - Belim ağrıyır,
O biri dedi: - Başım partlayır,
Biri də dedi: - Qorxma, qorxma.
Üç qardaşdı - biri yatır,
Biri oturur, biri gedir.
Üç qardaşdır dərədə,
Biri deyir: “Gəl gedək”
Biri deyir: “ Getmirəm”
Biri başın bulayır.
Üç qardaşım var:
Biri suluyur,
Biri üfürür,
Biri bitirir.
Üçü bizə yağıdı,
Üçü cənnət bağıdı,
Üçü yığıb gətirir,
Üçü vurub dağıdır.
Üstədi, ha üstədi,
Əlim tükün üstədi.
Yemişlərdə hansıdı,
Çəyirdəyi üstədi?
Üstü daş, altı daş,
Ortasında cındır baş.
Üstü dəri, içində şəkər pəri.
Üstü məxmər,
İçi şəkər,
Üstünə sürt,
Ağzına dürt.
Üstü palım-palazım,
Altı suyum, bulağım,
İçi yemim, yeməyim.
Üstü pulcuq,
İçi qılcıq.
Üstü qırmızı, içi ağ,
Çiyi acı, bişmişi yağ.
Üstü taxta, altı daş,
Səkkiz ayaq, iki baş.
Üstü yanıb dağıldı,
Altı hələ çiy qaldı.
Üstü yaşıl məxmərdi,
İçi şirin şəkərdi.
Üstündə ocaq yanar,
Altında qazan qaynar.
Tüstüsü göyə qalxar.
Üstünə baxırsan dam.
Altına baxırsan eyvan,
İçinə baxırsan quş,
Çölünə baxırsan heyvan.
Üzük aldım, qaşı yox,
Təpə gördüm, daşı yox.
O nədir ki, ağlayır,
Gözlərinin yaşı yox.
Vay dədə, papağım ağacda qaldı.
Vay-vay uçar,
Vay-vay qonar,
Vay iliksiz,
Vay sümüksüz.
Vıy vıyıldar,
Vıy sızıldar,
Vıy iliksiz,
Vıy sümüksüz.
Vızhavızla uçan quşum,
Çiçək üstə qaçan quşum,
Öz-özünə xəlbir toxur,
İçərisi şərbət qoxur.
Vurdum bir daş ləpiyə,
Buraxdım baş təpiyə,
Quyruğundan tutmasan,
Otlamaz bircə kərə.
Yağını yalar yanar,
Quyruğun bular ağlar.
Yağış yağanda,
Çimər, yuyunar.
Yazda geyinər,
Qışda soyunar.
Yağış yağsa düzülər,
Gün çıxanda büzülər.
Altı var, üzü yoxdur,
Çəksəm bağı üzülər.
Yağlamışam, duzlamışam,
Qaya altda bağlamışam.
Yamacdan aldım,
Qazana saldım,
Düşdü umaca
Yedim doyunca.
Yan-yanaşı dərədə,
Qamışlıca bərədə,
Bir alaca quş yatır.
Yarır torpağı qat-qat.
Əlli öküz, əlli at,
Ona çatmaz qüvvə də
Böyük iş görür kənddə.
Yaşıl atlas,
İynə batmaz,
Qayçı kəsməz.
Yaşıl tağım var,
Al otağım var.
Göy paltarımda
Boz qurşağım var.
Yaşıl taxt üstündə oturub pəri,
Yaquta, mərcana bənzər ləbləri,
Uzaqdan baxarsan üzün gizlətməz,
Əlini uzatsan vurar neştəri.
Yaşıldı abası,
Sarıdı libası.
Yaşıldı başı,
Tökülər yaşı.
Dalında iki qardaşı,
Qabağında al qumaşı.
Yaşılı yamanca bərkdi,
Sarısı lap göbələkdi.
Əl vurma, düşəcəkdi.
Yatanda yumru yatar,
Əlinə dərman qatar,
Kim istəsə tutmağa,
Tikəni ələ batar.
Yatar köşər daş gördüm.
Duzsuz bişmiş aş gördüm.
Yaxşıca gözəldi hamıya baxar,
Üzünə baxanı yandırar, yaxar.
Yayda donar, qışda əriyər.
Yayda donar,
Qışda açılar.
Yayda gedər, qışda gələr.
Yazda yığır yeməyini,
Çox sevir öz əməyini,
Yeyib yatar baharadək,
Nədir adı tapın görək.
Yeddi dəlikli toxmaq,
Onu tapmayan axmaq.
Yeddi öküzüm var,
Gönündən bir cüt çarıq çıxmaz.
Yekə zağada otuz iki qoşunun bir sərkərdəsi var.
Yer altdan oxlov gedər.
Yer altımnan yasa gedər.
Yer altında gümüş kəmər.
Yer altında qanlı bəsti.
Yer altında qıllı baş.
Yer altında sarı biz.
Yer altında yağlı böyrək,
De yetim adın deyim.
Yer altında yağlı küt.
Yer altında yağlı qamçı,
Suyu içər damcı-damcı.
Yer altından yasa gedər.
Yer üzünün qarası,
Ağacların anası.
Yerciyi ağdı,
Toxumu qara,
Əllə əkərlər,
Dillə biçərlər.
Yerdə bir ağ süfrə var,
Pambıq kimi parıldar.
Yerdə bitir, tağı yox,
Əridirsən, yağı yox.
Yerə girər, əllənər,
Külək vurar, dillənər.
Köynəyi göy, özü sarı,
Nə buğdadı, nə də darı.
Yerə vurdum baltanı,
Ağzı gümüş xaltanı.
Yerdən bir oğlan çıxdı,
Dünyaların soltanı.
Yerə vurdum baltanı,
Ağzı gümüş xaltanı.
Yerdən bir oğlan çıxdı,
Cümlə cahan soltanı.
Yeri qazdım qum çıxdı.
Qumnan minarə çıxdı,
Bildirki keçəl oğlan
Bu il çinara çıxdı.
Yerim dərin dəryalar,
Məndən qiymətli nə var?
Yeriyər küpə,
Yeriməz küpə,
Min il də qalsa,
Çürüməz küpə.
Yol içində yoğun abay,
İçində cəhənnəm yanar.
Ağzın açıb zəmiyə baxar.
Yol üstə qara yaylıq.
Yol üstə qazan qaynar.
Yol üstə yoğun oxlov.
Yolla gedir dörd ulaqlı,
Dəmir mıxlı, gen qulaqlı,
Yüyürər, yüyürər yumbalanar,
Yüyürər, yüyürər yumurtlar.
Yük altmda iki tas,
Birin qaldır, birin as.
Yük üstə para fətir,
Bacarırsan, tut gətir.
Yük üstə qıllı yumaq.
Yumru mərmər daşı,
İçində bəylər aşı.
Bişirərsən aş olar,
Bişirməsən quş olar.
Yumru qız oba gəzər.
Yumru təkər,
Əllərdə gəzər.
Yumru yemiş,
Çərdəyi naxış,
İçi qırmızı,
Eşiyi boz.
Yumru, yumru sarıdı,
Yumru gözü darıdı,
Gəzir bizim bağçada,
Üç həftənin barıdı.
Yupyumru fincan,
İçi dolu mərcan.
Yuvası var dərədə,
Qanadları təpədə,
Gecə-gündüz yol gedir,
Dərədədi, dərədə.
Yüyürdüm o təpəyə,
Yüyürdüm bu təpəyə,
Ayağım düşdü küpəyə.
Zəng zəng içində,
Zəng firəng içində,
On iki ay firəng içində.
Zər kilim, zəncir kilim,
Ağırdı andır kilim.
Nə qaldırmaq olur, nə çırpmaq.
Zər zərə yapışdı,
Zər divara yapışdı,
Zərgər oğlu gəlməmiş,
Zər divardan qopmadı.
Zirzəmilərdə yatan,
Qara palçığa batan,
Həkim dərmantək satan,
Qara zəncirim nədi?
Zülfün ucu gümüşdür,
Sal boynuna ilişdir,
Yemişlərin içində
Yarpaqsız nə yemişdir.
Zülmət enəndə gülər,
İşıq görsə mürgülər.